Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Caliba fye Bwino ku Bena Kristu Ukubomfya Ifya Kucilikila Ubufyashi?

Bushe Caliba fye Bwino ku Bena Kristu Ukubomfya Ifya Kucilikila Ubufyashi?

Icasuko ca mu Baibolo

Yesu tapeelepo abasambi bakwe ifunde lya kuti balekwata abana nelyo belakwata. Nangu basambi bakwe, tabapeelepo ifunde lya ifi. Tapaba apo Baibolo yalanda ukuti ukubomfya ifya kucilikila ubufyashi kwalibipa. Pali uyu umulandu, tufwile ukukonka ifyo ilembo lya Abena Roma 14:12 lilanda. Litila: “Ifwe bonse umo umo tukalubulula kuli Lesa.”

Kanshi abaupana abene e balingile ukupingulapo nampo nga balefwaya ukukwata abana nelyo iyo. E bafwile no kupingulapo impendwa ya bana abo balefwaya ukukwata na lintu bakabakwata. Nga ca kuti abaupana basalapo inshila ya kucilikilamo ukwimita iishilenga umwana uwatendeka ukupangwa ukufwa, ninshi tabalufyenye. Takuli uulingile ukubapingula.—Abena Roma 14:4, 10-13.