Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Calicindama Ukuba mu Cilonganino ca Mapepo?

Bushe Calicindama Ukuba mu Cilonganino ca Mapepo?

Icasuko ca mu Baibolo

Ee, pantu Lesa afwaya abantu balelongana pamo pa kumupepa. Baibolo itila: “Tutontonkanye pa banensu ku kucincishanya ku kutemwa kabili ku kubomba imilimo iisuma, twilapuswa ku kulongana.”​—AbaHebere 10:24, 25.

Amashiwi Yesu alandile yalanga ukuti abasambi bakwe baali no kupanga icilonganino. Atile: “Nga muletemwana, e lyo bonse bakeshiba ukuti muli basambi bandi.” (Yohane 13:35) Pa kulanga uku kutemwa, abasambi ba kwa Kristu balingile ukulalongana pamo na Bena Kristu banabo. Bali no kulalongana lyonse mu mabumba ayo beta ukuti ifilonganino pa kuti balepepa Lesa. (1 Abena Korinti 16:19) Bonse pamo bali no kuba aba bwananyina aba mwi sonde lyonse.​—1 Petro 2:​17.

Tatufwile ukuba fye mu cilonganino ca mapepo

Nangu ca kuti Baibolo itila abantu balingile ukulongana pamo mu kupepa Lesa, taisambilisha ukuti umuntu kuti asekesha Lesa pa mulandu fye wa kuti aliba mu cilonganino ca mapepo. Pa kuti umuntu abe cibusa wa kwa Lesa, icilonganino abamo cilingile ukulalenga alecita ifyo Lesa afwaya cila bushiku. Ku ca kumwenako, Baibolo itila: “Imipepele iyasanguluka kabili iishakowela mu menso ya kwa Lesa wesu kabili Shifwe ni yi: ukusakamana inshiwa na bamukamfwilwa mu kucula kwabo, no kuisunga ababula akabi ku fya pano calo.”​—Yakobo 1:​27.