Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Finshi Ningalomba Mwi Pepo?

Finshi Ningalomba Mwi Pepo?

Ifyo Baibolo ilanda

Kuti mwalomba ifili fyonse kuli Lesa kulila fye na filingana ne fyo afwaya. Baibolo itila, “conse ico twalomba, cikulu fye nacilingana no kufwaya kwakwe, alatumfwa.” (1 Yohane 5:14) Kanshi kuti mwalondolwela Lesa fyonse ifilemisakamika pantu Baibolo itukoselesha ukuti: “Mupongolweleni [Lesa] ifyaba mu mitima yenu.”—Amalumbo 62:8.

Fimo fimo ifyo mwingalomba