Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Cinshi Inambala ya 666 Imininako?

Cinshi Inambala ya 666 Imininako?

Icasuko ca mu Baibolo

Ifyo ibuuku lya kulekelesha ilya mu Baibolo lyalanda filanga ukuti, 666 ni nambala, nelyo ishina lya ciswango ca mitwe 7 ne nsengo 10 icafuma muli bemba. (Ukusokolola 13:​1, 17, 18) Ici ciswango cimininako utubungwe twa mitekele utwa mwi sonde lyonse, ututeka “pa mitundu yonse na pa bantu bonse na pa ba ndimi shonse na pa nko shonse.” (Ukusokolola 13:7) Ishina 666 lilanga ukuti mu menso ya kwa Lesa utubungwe twa mitekele ya calo twalifilwa ukuteka abantu. Cinshi twalandila ifyo?

Ili ishina lyalikwata ifyo lipilibula. Amashina Lesa enika yalakwata ifyo yapilibula. Ku ca kumwenako, ishina lya kuti Abramu lipilibula ati “Wishi Nacindikwa (Nasumbulwa).” Lelo ilyo Lesa alaile Abramu ukuti ali no kumulenga ukuba “wishi wa nko ishingi,” amupeele ishina lya kuti Abrahamu, ilipilibula ati “Wishi we Bumba Ilikalamba (Abantu Abengi).” (Ukutendeka 17:5) Kanshi ne ci cine iciswango, ishina Lesa acinika ilya kuti 666, limininako ifyo caba.

Inambala 6 imininako icishapwililika. Ilingi line, Baibolo ilabomfya amanambala yamo ukwimininako fimo. Inambala 7 imininako icakumanina nelyo icapwililika. Apo pali 6 palabulila cimo pa kuti inambala 7 ikumane, 6 imininako ico Lesa amona ukuti tacakumanina nelyo tacapwililika, kabili kuti baibomfya pa kulanda pa balwani ba kwa Lesa.​—1 Imilandu 20:6; Daniele 3:1.

Inambala 3 imininako ukukomailapo. Limo mu Baibolo icintu icilekomailwapo balacibwekeshapo imiku itatu. (Ukusokolola 4:8; 8:​13) Kanshi inambala ya 666, ibomfiwa pa kukomailapo ukuti Lesa amona utubungwe twa mitekele ya bantu twalifilililwa fye ukuteka abantu. Twalifilwa ukuleta umutende no mutelelwe. Bufumu bwa kwa Lesa fye e bukaleta umutende no mutelelwe pa calo.

Icishibilo ca ciswango

Baibolo ilalanda ukuti abantu balapeelwa “icishibilo ca ciswango” pantu balacikonka “no kucikumbwa,” ica kuti balacipepa no kucipepa. (Ukusokolola 13:​3, 4; 16:2) Bacita ifi ilyo bacindikisha ifyalo bekalamo, ifimpashanya fya calo, na bashilika babo. Icitabo ca The Encyclopedia of Religion citila: “Muno nshiku, abantu nabatemwisha icalo bafyalilwemo ukucila ne fyo batemwa ifya mapepo.”

Bushe abantu bapeelwa shani icishibilo ca ciswango pa kuboko kwa kulyo na pa mpumi shabo? (Ukusokolola 13:16) Ilyo Lesa apeele abena Israele amafunde, atile: “Yabe nge cishibilo cakakilwa pa kuboko, kabili yabe nge ca kukaka pa mpumi.” (Amalango 11:18) Ici tacalepilibula ukuti abena Israele bali no kulemba icishibilo pa maboko yabo na pa mpumi shabo, lelo calepilibula ukuti icebo ca kwa Lesa cali no kulabatungulula mu fyo balecita na mu fyo baletontonkanya. Kanshi ne nambala 666 tabailemba pa mubili, lelo yaba cishibilo ca ciswango icilenga abantu abatungululwa no tubungwe twa mitekele ya calo ukwishibikwa. Abakwata icishibilo ca ciswango balaba abalwani ba kwa Lesa.​—Ukusokolola 14:​9, 10; 19:​19-​21.