Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Finshi Baibolo Yalanda Pali Krisimasi?

Finshi Baibolo Yalanda Pali Krisimasi?

Icasuko ca mu Baibolo

Baibolo tayalanda ubushiku Yesu afyelwe kabili tayalanda ukuti tulingile ukusefya ubushiku afyelwe. Icitabo ca Cyclopedia ica kwa McClintock na Strong citila: “Ukusefya Krisimasi te funde lyafuma kuli Lesa, kabili Krisimasi tabailandapo na mu Cipingo Cipya.

Lelo ukufwailisha kulanga ukuti ukusefya Krisimasi kwatendekele mu mipepele ya bufi. Baibolo itila Lesa alafulwa nga tulemupepa mu nshila iyo ashasuminisha.Ukufuma 32:5-7.

Ukwafumine Krisimasi

  1. Ukusefya Ubushiku bwa Kufyalwa kwa kwa Yesu: Icitabo ca The World Book Encyclopedia citila: “Abena Kristu ba kubalilapo tabalesefya ukufyalwa kwa kwa [Yesu] pantu baishibe ukuti ukusefya ubushiku bwa kufyalwa kwali lutambi lwa mu mipepele ya bufi.

  2. 25 December: Takwaba ubushininkisho ubulanga ukuti Yesu afyelwe pali ubu bushiku. Nalimo umulandu bashimapepo basalile ubu bushiku kufwaya ukuti bulingane no bushiku abasenshi balesefeshapo imitebeto nelyo pa nshita akasuba kataluka ku equator.

  3. Ukupeelana ifya bupe, imitebeto, amaparte: Icitabo ca The Encyclopedia Americana citila: “Ku mutebeto wa bena Roma uo baleita ati Saturnalia, uo balesefya pa kati ka December, e kwafumine ici musango ca kusangalala pa Krisimasi. Ku ca kumwenako, kuli uyu umutebeto eko bafumya ici musango ca kusefya, ukupeelana ifya bupe, e lyo no kwasha bakandulo.” Icitabo ca Encyclopaedia Britannica catila pa mutebeto wa Saturnalia “abantu tabaleya ku ncito nelyo mu kucita amakwebo.

  4. Amalaiti babomfya pa Krisimasi: Icitabo ca The Encyclopedia of Religion catila, aba ku Bulaya balekobaika “amalaiti na maluba ayalekanalekana” mu mayanda yabo pa kusefya umutebeto walebako akasuba nga kataluka ku equator na pa kuicingilila ku fibanda.

  5. Mistletoe, holly (Imiti ya Krisimasi): Icitabo ca Encyclopedia Americana catila “Bashimapepo ba ku Britain baleti icimuti ca mistletoe cali ca majiki. Icimuti ca holly balecipepa. Basumine ukuti calelangilila ukuti akasuba kakabwela.

  6. Icimuti ca Krisimasi: Ukupepa icimuti, ukwaseekele mu mipepele ya bufi iya ku Bulaya, kwalitwalilile na lintu basangwike Abena Kristu.Encyclopaedia Britannica yatila, cimo icilanga ukuti abantu balitwalilila ukupepa icimuti ni “filya babika icimuti ca Yule pa mwinshi nelyo mu ng’anda mu nshita ya mpepo.