Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Baibolo Yalikaanya Ukwampana kwa Mwaume no Mwanakashi?

Bushe Baibolo Yalikaanya Ukwampana kwa Mwaume no Mwanakashi?

Icasuko ca mu Baibolo

Baibolo tayakaanya ukwampana kwa mwaume no mwanakashi, lelo itila bupe ubo Lesa apeela abaupana epela. Lesa abumbile “umwaume no mwanakashi,” kabili ilyo abapangile atile ‘naciwama nga nshi.’ (Ukutendeka 1:27, 31) Ilyo Lesa aufishe umwaume no mwanakashi wa kubalilapo, atile “bakaba umubili umo.” (Ukutendeka 2:24) Ici calolele mu kutila bali no kutemwana sana no kulaipakisha ukwampana kwa mu cupo.

Baibolo yalondola insansa abalume basanga mu cupo muli aya mashiwi: “Sekelela no mukashi wa ku bulumendo bobe,  . . Leka amabele yakwe yalekusekesha lyonse. Upeshiwe amano pe ku kutemwa kwakwe.” (Amapinda 5:18, 19) Lesa afwaya ukuti abakashi nabo baleipakisha ukwampana kwa mu cupo. Baibolo itila: “Umulume no mukashi bafwile ukulaipakisha ukwampana kwa mu cupo.”1 Abena Korinti 7:3, God’s Word Bible.

Abalingile ukuipakisha ukwampana kwa mu cupo

Lesa atila abalingile ukulaipakisha ukwampana kwa mwaume no mwanakashi bantu fye baupana epela. Pa AbaHebere 13:4 patila : “Icupo cifwile ukuba ica mucinshi kuli bonse, kabili tacifwile ukuba icakowela, pantu aba bulalelale na bacende Lesa akabakanda.” Abaupana bafwile ukuba aba cishinka kabilitabafwile ukuya mukufwaya icitemwiko kuli bambi . Abaupana balaba ne nsansa nga tabalecita fye ifya kuisekesha abene, e kutila nga balekonka filya Baibolo yalanda ukuti: “Mwaba insansa ishingi mu kupeela ukucila ishaba mu kupokelela.”Imilimo 20:35.