Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

IFIKOPE

Mose Bamusanga

Kopololeni ici icikope ico mwingapenta kabili lumbuleni amashina ya bantu abali mu Mumana wa Naelo.

Amalyashi Yambi Ayali Muli Ici Cipande

Yehova Alipeele Samsone Umupashi wa Mushilo

Abana abali ne myaka 3 ukufika kuli 6 e balingile ukucita ifyo balandile pa kuti basambilile pali Samsone ne fyo akwatishe amaka.

Mulepepa Ukuti Lesa Alemupeela Umupashi wa Mushilo

Ifi fya kucita pa kusambilisha abana abali ne myaka 6 ukufika ku 8 pa kuti beshibe ifyo cacindamina ukutwalilila ukulapepa.

Tumba wa pa Cifuba ca kwa Shimapepo Mukalamba

Lolesheni pali ici icikope no kwelenganya ilyashi ilyalembwa mu Baibolo.