Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

IFIKOPE

Ifinkunka fya Kubalilapo Fitatu Ifyacitike mu Egupti

Kopololeni ifikope mwingapenta e lyo mulumbule ifinkunka fya kubalilapo fitatu ifyacitike mu Egupti.

Amalyashi Yambi Ayali Muli Ici Cipande

Yehova Alipeele Samsone Umupashi wa Mushilo

Abana abali ne myaka 3 ukufika kuli 6 e balingile ukucita ifyo balandile pa kuti basambilile pali Samsone ne fyo akwatishe amaka.

Mulepepa Ukuti Lesa Alemupeela Umupashi wa Mushilo

Ifi fya kucita pa kusambilisha abana abali ne myaka 6 ukufika ku 8 pa kuti beshibe ifyo cacindamina ukutwalilila ukulapepa.

Tumba wa pa Cifuba ca kwa Shimapepo Mukalamba

Lolesheni pali ici icikope no kwelenganya ilyashi ilyalembwa mu Baibolo.