Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Finshi Wingapepelapo?

Finshi Wingapepelapo?

Kuti wacita shani pa kuti lyonse ulekwata ifipya ifya kulandapo mwi pepo?

Belengeni Ne Fi

BENI CIBUSA WA KWA YEHOVA

Ulepepa Inshita Yonse

Iyi vidio iyo mwingakopolola ilesambilisha abana ilyo bengapepa kuli Yehova.