Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Linganyeni: Ubumi Pali Lelo ku fyo Bukaba ku Ntanshi

Linganyeni: Ubumi Pali Lelo ku fyo Bukaba ku Ntanshi

Fikope nshi ifilelanga ifyo ubumi bukaba mu Paradaise?

Belengeni Ne Fi

BENI CIBUSA WA KWA YEHOVA

Bikeni Imitima pa Cilambu! (ulwimbo 24)

Ilyo mwakulaimba ulu lwimbo, muletontonkanya pa fyo ifintu fikawama mu Paradaise.