Kopololeni iyi kardi pa muntu uo Baibolo yalandapo pa kuti musambilile pali Miriamu, nkashi ya kwa Mose na Aarone, umukalamba pali bena. Pulinteni, putuleni, petekeni pa kati e lyo musunge iyi kardi.