Kopololeni iyi kardi no kusambilila pali Manoa, uwali wishi wa muntu uwakwatishe sana amaka ukucila abantu bonse. Pulinteni, putuleni, petekeni pa kati no kusunga.