Kopololeni iyi kardi pa bantu abo Baibolo yalandapo no kusambilila pali Lote, umwana mwaume wa kwa munyina wa kwa Abrahamu. Pulinteni, putuleni, peteni, e lyo musunge.