Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

AMAKARDI PA BANTU ABO BAIBOLO YALANDAPO

Farao (1513 B.C.E.)

Kopololeni iyi kardi pa muntu uo Baibolo yalandapo pa kuti musambilile pali Farao wa ku Egupti uwakaninine fye ukumfwa ku fyo Yehova alemweba. Pulinteni, putuleni, petekeni pa kati e lyo musunge.

Amalyashi Yambi Ayali Muli Ici Cipande

Kardi Pali Manoa

Aali ni wishi wa muntu uwakwatishe sana amaka ukucila abantu bonse.

Kardi Pali Kora uo Baibolo Yalandapo

Kuti twasambililako fimo ifyacindama ku fyabipa ifyo acitile.

Kardi Pali Aarone

Cinshi tabamusuminishishe ukwingila mu Calo ca Bulayo?