Kopololeni iyi kardi pa muntu uo Baibolo yalandapo pa kuti mwishibilepo na fimbi pali Aarone, umukalamba wa kwa Mose. Aarone ali shimapepo mukalamba uwa kubalilapo mu Israele. Pulinteni, putuleni, petekeni pa kati e lyo musunge.