Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

IFYO MWINGABOMFYA PA MAPEPO YA LUPWA

Mose Akulile mu Egupti

UKUFUMA ICIPANDWA 1-2

Ifingafwa Abafyashi: Bomfyeni ifi pa kusambilila Baibolo na bana.

IFYO MWINGABOMFYA PA MAPEPO YA LUPWA

Mose Akulile mu Egupti

UKUFUMA ICIPANDWA 1-2

Ifingafwa Abafyashi: Bomfyeni ifi pa kusambilila Baibolo na bana.

Amalyashi Yambi Ayali Muli Ici Cipande

Ifyo Umupashi wa Mushilo Utwafwa Ukulabombela Yehova

Bomfyeni ifyakutwafwa ukusambilila pa kusambilisha abana benu ifyo Yehova atwafwa ukubomfya umupashi wa mushilo.

Kora Apondoka

Ifi ifya kucita, ififumine pa lyashi lya mu Baibolo umuli ifikope, ililelanda pali Kora, kuti fyamwafwa na bana benu ukutontonkanyapo sana pali ili ilyashi e lyo no kulyumfwikisha.

Lesa Atuma Mose ku Egupti

Mose na Aarone bali abashipa ilyo balelanda na Farao. Kopololeni aya amasambililo e lyo mulanshanye na bana.