Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amafunde Yesu na Amafunde ya fyo Tusunga Ifyebo

Amafunde Yesu na Amafunde ya fyo Tusunga Ifyebo

Icilonganino ca Nte sha kwa Yehova calicindika insambu sha bantu. Nga mulefwaya ukwishiba Amafunde Ayacingilila Ifyebo aya cilonganino ca mwi sonde lyonse, tinikeni apa.

Mu Amafunde Ayacingilila Ifyebo mwaba ifyebo pa fyo icilonganino ca Nte sha kwa Yehova cibomfya ifyebo fyenu. Na kabili ifyebo fyakonkapo filelanda pa fya kukonka ilyo mulebomfya iyi webusaiti.

Abene ba iyi webusaiti ni ba Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), akabungwe akabela ku New York akatungilila umulimo wa kusambilisha abantu Baibolo uo Inte sha kwa Yehova shibomba. Aka kabungwe takabelako ku kupanga indalama. Amakopyuta ayakalamba ayasunga ifyebo fyabo yaba ku United States of America.

Ifyebo Fyenu

Ifyebo fyenu ifyo mulemba pali iyi webusaiti tufibomfya fye ukulingana ne fyo tulandile ukuti e fyo twalabomfya ifyo fyebo.

Tatupeela bambi ifyebo fyenu kano fye nga cakabilwa pa kuti tucite ifyo mulefwaya tumucitile, nga natumweba ukuti twalapeelako bambi ifyebo fyenu, nelyo nga e fyo amafunde yalefwaya tucite, nangu nga tulefwaya ukwasuka aba mu buteko nelyo nga tulefwaya ukwishiba no kuicingilila ku babucenjeshi, nelyo nga kwaba amafya yamo kuli webusaiti yesu. Nga mulebomfya webusaiti yesu ninshi namusumina ukutila kuti twapeela ifyebo fyenu kuli bambi pali iyi milandu twalandapo. Ifyebo fyonse ifyo mwatuma tatwakafishitishe, tatwakafikabushe nelyo ukusonkesha bambi.

AmaWebusaiti Yambi ayo Tubomfyako. Limo pali iyi webusaiti palaba amawebusaiti yambi apo mwingayasanga ifyebo mulefwaya (ku ca kumwenako, nga mulefwaya ukulemba formu pa intaneti). Mukeshiba ukuti muli pa webusaiti imbi pantu ikalamoneka iyaibela kabili mukamona ukuti adresi ya programu iyakuilapo pa intaneti nayaluka. Nga twasala webusaiti mwingalayapo tulabebeeta amafunde yabo ne fyebo ifilanda pa fya kubomfya webusaiti yabo pa kushininkisha ukuti amafunde yabo tayapusene na mafunde yesu. Nga mulefwaya ukwishibilapo na fimbi pa mafunde ya mawebusaiti tubomba nayo, belengeni amafunde yabo pa webusaiti yabo.

Ukucingilila Ifyebo

Twalibika sana amano ku kusunga bwino ifyebo fyenu. Tulacingilila ifyebo fyenu ilyo mulefituma pa webusaiti ukubomfya encryption pamo nga Transport Layer Security (TLS). Amakopyuta tubomfya twayabika umwakuti abantu tabengila icingile-ingile, kabili takuli umuntu nangu umo uubomfya amakopyuta yesu ukwabula insambu, kabili takuli uwingasenda ifyebo mututumine pa webusaiti yesu.

Adresi Yenu iya pa Intaneti

Adresi yenu iya intaneti iyo mwabomfya pa kwisula akaunti pa webusaiti yesu, e yo tukalabomfya pa kulanda nenu pa fikumine akaunti yenu. Ku ca kumwenako, nga ca kuti mwalaba ishina nelyo pasiwedi mubomfya pa intaneti, kabili mulefwaya ukuti tumwafwe, tukamutumina ifya kucita ukubomfya adresi yenu iya pa intaneti iyo mwatupeela.

Imisangulo

Nga ca kuti mwasangula indalama ukubomfya intaneti, tukasunga ishina lyenu e lyo ne fyebo na fimbi ifyo twingabomfya pa kulanda nenu. Pa kupokelela imisangulo isho abantu basangula ukubomfya kardi ya ku banki, tubomfya programu ya pa intaneti iyashintililwapo iyo umuntu nangu umo ashingengilamo no kwiba indalama kabili iyakwata amafunde ayacingilila ifyebo fyenu. Tatusunga kabili tatwakwata insambu sha kumona ifyebo ifya pali kardi yenu iya ku banki, akaunti yenu iya ku banki, nelyo ifyebo fimbi pali akaunti ifyo mutuma ilyo mulesangula. Abapokelela imisangulo balasunga ifyebo ifyakuma imisangulo mwatumine pa myaka ukucila pali 10. Basunga ifyebo pamo nga ubushiku mwatumine umusangulo, indalama mwasangwile, ne nshila mwabomfeshe pa kusangula. Ico tusungila ifi fyebo ni pa kuti tulekoka ififwaikwa pa kusunga indalama kabili filatwafwa no kwasuka ifipusho mwingepusha muli iyi myaka. Tatwakamulombe ukuti musangule indalama na shimbi.

Ifyebo na Fimbi

Kuti mwatutumina ifyebo fyenu (pamo nga ishina lyenu, adresi yenu, na inamba ya foni) pa kuti tumucitile ifyo mulefwaya (pamo nga lintu mulelomba ukuti mulefwaya ukulasambilila Baibolo). Tulasunga ifi fyebo kabili tubomfya fye ifyebo fyenu pa kucita ifyo mulefwaya ukuti tumucitile kabili tulafisunga mpaka twacita ifyo mulefwaya.

Utusunga Ifyebo ne Fyapalako

Nga mwaya pa webusaiti yesu, tulasunga ifyebo fyenu fimo ukubomfya uto beta ati “cookies,” (utusunga ifyebo) “web beacons,” (utusunga ifyo mucita pa intaneti) e lyo na fimbi. Mu mafunde yesu ishiwi lya kuti cookie nelyo utusunga ifyebo talilosha fye ku cintu cimo, lelo mwaliba ifingi pamo nga umo kompyuta isungila ifyebo (local storage).

Utusunga ifyebo. Nga filya fine amawebusaiti ayengi yaba, nga mwaya pali iyi webusaiti ifyebo ifinono kuti fyasungwa pali foni yenu, tabuleti, nelyo pali kompyuta. Kwaliba utusunga ifyebo utwalekanalekana utubomba imilimo iyapusanapusana kabili utulenga camwangukila ukucita ifyo mulefwaya pa webusaiti. Kuti twabomfya utusunga ifyebo nga tulefwaya ukwishiba nga ca kuti mwaliyapo pa webusaiti nelyo nga tulefwaya ukwishiba ifyo mwatemwa ukucita nga mwaya pa webusaiti. Ku ca kumwenako, utusunga ifyebo tulasunga ululimi mwatemwa ukubomfya nga muli pa webusaiti pa kuti nga mwayapo na kabili webusaiti ileisukila muli ulo lwine ululimi. Tatubomfya utusunga ifyebo ku kusabankanya ifintu. Utusunga ifyebo uto tubomfya pali iyi webusaiti twaba mu misango itatu:

  1. Utusunga Ifyebo Utwacindama Sana. Utu e tulenga mwaisula akaunti yenu iya pa webusaiti, nelyo mwatuma amaformu pa webusaiti. Nga takuli utu utusunga ifyebo utwacindama sana, te kuti mucite ifintu pamo nga, ukusangula indalama ukubomfya webusaiti. Na kabili tulalenga tulemucitila ifyo mulefwaya ilyo muli pa webusaiti. Utu utusunga ifyebo tatusunga ifyebo fyenu ifingabomfiwa mu kusabankanya ifintu nelyo ku ifyo mwacilacita ilyo mwaciba pa Intaneti.

  2. Utusunga Ifyebo Utulenga Mulebomfya Bwino Webusaiti. Utu utusunga ifyebo tubomfiwa ku kwafwa webusaiti ukwibukisha ifyo musalapo ukucita (pamo nga ishina mwingililapo pa webusaiti, ululimi nelyo icitungu mulimo) kabili yalalanga ifipya ifilundilweko kuli webusaiti pa kuti cilamukosela ukuyibomfya.

  3. Utusunga Ifyebo Utubeebeeta. Uyu musango wa tusunga ifyebo ubomfiwa ku kusunga ifyebo pa fyo abantu babomfya iyi webusaiti, ku ca kumwenako tulasunga imiku abantu baya pa webusaiti nelyo inshita bapoosapo. Ifi fyebo fibomfiwa fye ku kuwamyako ifyo webusaiti ibomba.

Utusunga ifyebo tumo ni fwe fwe bene twatubika pa webusaiti yesu, e lyo tumbi utusunga ifyebo twa mawebusaiti ya bantu bambi. Tatubomfya fye utusunga ifyebo uto twabika pa webusaiti yesu, lelo tulabomfya no tusunga ifyebo utwa ba Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA ibomfiwa pa kulekanya abantu abaya pa webusaiti na makopyuta pa kuti mwilapokelela ifyebo ifishilekabilwa. Kuti mwamona amafunde ya ba Google pali iyi adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Utusunga Ifyo Mucita pa Intaneti. Pa webusaiti yesu limo palaba utu mafaelo utunono uto beta ati web beacons, (utusunga ifyo mucita pa intaneti) utulenga twaishiba fimo, pamo nga ilyo mwaiswile fimo pa webusaiti. Utusunga ifyo mucita pa intaneti batubomfya ku kwishiba ifyo abantu babomfya iyi webusaiti no kwishiba ifyo ilebomba.

Ifyo Tubomfya ama IP adresi. IP adresi manambala ayalenga komputa yenu yaishibikwa pa intaneti. Tubomfya IP adresi yenu na programu mubomfya pa kuya pa webusaiti yesu pa kwishiba ifyo mubomfya iyi webusaiti e lyo na mafya iyi webusaiti ikwata no kuwamyako ifyo iyi webusaiti ibomba.

Ifyo Mwingasalapo. Pa mawebusaiti ayengi paliba apa kwisalila utusunga ifyebo. Kabili balatuma amashiwi ayakulanga ukuti balamubikila utusunga ifyebo pa kompyuta, tabuleti nelyo foni yenu ilyo bashilatubikapo. Nga mulefwaya ukwishibilapo na fimbi, belengeni ifyakukonka pali webusaiti yenu pa kuti mwishibilepo na fimbi. Lelo ishibeni ukuti nga takuli utusunga ifyebo te kuti mubomfye bwino fyonse ifyaba pali webusaiti yesu.

Active Scripting nelyo JavaScript

Scripting baibomfya ku kuwamyako ifyo webusaiti ibomba. Ukubomfya scripting kulalenga webusaiti ya muletela bwangu ifyebo mulefwaya. Scripting tatuibomfya ku kubika programu pa kompyuta yenu nelyo ukusunga ifyebo fyenu ukwabula ukuti mutupeele insambu.

Active scripting nelyo JavaScript ifwile ukulabomba pa webusaiti pa kuti fimo pa webusaiti filebomba bwino. Amaprogramu ayengi ayabomfiwa pa kuya pa intaneti yalasuminisha amawebusaiti yamo ukukwata apa kwashisha nelyo apa kushimisha aya amascripting. Kuti mwaya apo balemba ati help nga mulefwaya ukwishiba ifya kucita pa kuti scripting ilebomba nga mwaya pa webusaiti imo.

Insambu Mwakwata

Tatulipilisha ababomfya iyi webusaiti, ukubikako fye no kukopolola impapulo, amavidio, nelyo amaprogramu ayo bakopa fye amashiwi. Tamufwile ukwisula akaunti, ukusangwilako indalama, nelyo ukutupeela ifyebo fyenu pa kuti mulebomfyako iyi webusaiti. Lelo nga mulefwaya mwe bene ukwisula akaunti, ukusangwilako indalama, ukulomba ukulasambilila Baibolo, nelyo ukutupeela ifyebo fyenu, ninshi mwasumishako ku Mafunde Yesu na Amafunde ya fyo Tusunga Ifyebo; e kutila ukusunga ifyebo mu makompyuta ayakalamba ayaba ku United States of America; ukupokelela ifyebo fyenu, ukufibomfya, ukufifumya no kufisunga na ba Watchtower no tubungwe ututungilila Inte sha kwa Yehova mu fyalo fyalekanalekana pa kuti babombele pa fyo mulefwaya. Ifyo ifyebo fikasungwa filapusanapusana ukulingana ne fyo mubomfya webusaiti. Ku ca kumwenako, nga mwasangula indalama ku kabungwe ako balembesha ku buteko aka Inte sha kwa Yehova mu calo mwikala, ninshi aka akabungwe kakeshiba ishina lyenu, adresi yenu, ne nambala ya foni yenu. Nelyo tutile, nga mwalomba ukuti mulefwaya ukulasambilila Baibolo, ninshi ishina lyenu, adresi ne nambala ya foni fikaya kwi ofeshi lya Nte sha kwa Yehova pa kuti bakacite ifyo mulefwaya.

Nga ca kuti mwafilwa ukulemba ifyebo fyonse ifikabilwa pa kwisula akaunti pali iyi webusaiti, pa kusangula indalama, nelyo pa fintu fimbi ninshi te kuti mulenonkelamo muli webusaiti, kabili tatwakacite ifyo mulefwaya.

Nga ca kuti twayalulako fimo mu Amafunde Yesu na Amafunde ya fyo Tusunga Ifyebo, tukafibika pali iyi webusaiti pa kuti mukeshibe ifyebo ifyo tusunga ne fyo tufibomfya.

Ukulingana ne fyo amafunde yalanda, kuti mwakwata insambu na shimbi pa fyebo fyenu. Ishi ni nsambu sha kumona ifyebo, ukulungika ifyebo nelyo ukufuuta ifyebo fyenu ifyo mwatutumine pali iyi webusaiti. Nga ca kuti amafunde mu calo cenu yalasuminisha, kuti mwasanga ifyebo apa. Nga mulefwaya ifyebo fyenu pa fyo mwasangwile indalama, mufwile ukwipusha abapokelele ubupe bwenu ilyo mwasangwile indalama abalembwa pali lisiti iyo mwasangwililepo indalama.