Icilye icaba mu citungu ca Karongi mu Rwanda nacipeela abana be sukulu 8 insambu sha kupepa. Aba abana be sukulu ni Nte sha kwa Yehova. Babapeele umulandu wa kukaana ukulaya mu kalasi ya mapepo pa mulandu wa kuti kampingu yabo tayalebasuminisha.

Amasukulu ayengi mu Rwanda yalilembeshiwa ku tubungwe twa mapepo. Amasukulu yamo yafwaya ukuti abana be sukulu abasambililapo baleya na ku macalici ya ayo masukulu no kulalipila umutuulo. Nomba abana be sukulu Inte sha kwa Yehova balekaana ukucita ifyo, kabili ici calengele abalakamba be sukulu batamfye ba Nte ukufika kuli 160 ukutula mu 2008 ukushinta mu 2014. Ilyo ubu bwafya bwalecitika fye mu Rwanda monse, ifyo bapingwile umulandu mu Karongi, icitungu icabela ku masamba ya calo ca Rwanda, filelanga fye ukuti abalashi ba mu Rwanda kuti bapwisha ubu bwafya bwa kucusha abantu pa mulandu na uko bapepa.

Batamfya Abana be Sukulu pa Mulandu na uko Bapepa

Pa 12 May, mu 2014, abakalamba ba masukulu balitamfishe ba Nte abana be sukulu abali ne myaka pa kati ka 13 na 20, * abalesambilila pa Groupe Scolaire Musango School mu Karongi pantu balikeene ukupepako mwi calici lyabo. Ilyo babatamfishe, abafyashi ba bana balitwele umulandu kuli sekilitale wa Rwankuba Sector Executive Secretary, uwalandile ukuti baleke abana be sukulu ba Nte babwelele pa sukulu. Abakalamba be sukulu tabatemenwe, e ico balyalwile umulandu no kutila aba bana tabacindika ulwimbo lwa cishipa pantu tabembako. Pa 4 June, mu 2014 ilyo papitile fye inshiku shibili apo abana be sukulu batendekeele ukuya ku sukulu, bakapokola balile pa sukulu no kubekata.

Bakapokola babikile abana be sukulu mu cifungo pa nshiku 6 ukwabula umulandu. Bakapokola baletiinya abana no kubasaalula, kabili babili abalipo abakalamba pali bonse baleboma ukuti e balengele abalipo abaice ukulakaana ukucita ifyo balebeba. Nangu babacushishe ifi, aba ba Nte 8 balikeene ukupepa muli ilyo icalici.

Icilye Tacasangile Abana be Sukulu no Mulandu

Pa 9 June mu 2014, bakapokola balifumishe abana 7 mu cifungo, kabili shicilye alifumishemo uwalipo umwaice sana mu mulandu. Lelo bakapokola tabafumishe abalipo abakalamba, lelo babasungiile mu cifungo pa nshiku na shimbi 9. Kapingula mu cilye aebele bakapokola ukufumya abana be sukulu mu cifungo ilyo balelolela ukulubulula umulandu wabo pa 14 October 2014 kabili icilye e cali no kulabalonda.

Ilyo balelubulula umulandu wabo, kapingula aipwishe umwana we sukulu umo na umo. Umo alilandileko bambi, alondolwelele kapingula ukuti ico babatamfishe te kutila ni co tabaleimbako ulwimbo lwa cishipa, lelo ni co balekaana ukulipila umutulo wa ku calici no kulaya mu kupepa kwi calici ilyali pa sukulu.

Shicilye lyena aebele loya ukulanga ifishinka ifyalelanga ukuti umulandu bapeelwe “uwa kuti tabalecindika ulwimbo lwa cishipa” wa cine. Ilyo shicilye aipukishe abana be sukulu ukuti balondolole, abana be sukulu balandile ukuti tabalesaalula ulwimbo lwa cishipa ilyo bambi baleimba.

Mu bupingushi ubo balembele pa 28 November mu 2014, icilye ca Intermediate Court ica mu Karongi capingwile ukuti ukukanaimba ulwimbo lwa cishipa “te kuti ninshi umuntu tacindika ulwimbo lwa cishipa nelyo ninshi alelusaalula.” Ilyo icilye capingwile tacasangile abana no mulandu, kabili ifyo capingwile fyalilingana ne fyo ifunde lyaba kabili fikalenga bakaleke ukucusha abana be sukulu mu Rwanda pa mulandu wa ko bapepa.

Balefwaya Abakalamba ba Masukulu Balecindika Insambu sha Bantu

Inte sha kwa Yehova mu Rwanda balitemwa ifi bapingwile umulandu wa bana be sukulu abasambilila pa Groupe Scolaire Musango School. Na lyo line, abana bambi aba ba Nte abo batamfya amasukulu pa mulandu wa fyo basuminamo, tabakwete mwakulosha, bena baile fya pa masukulu yambi e po baya mu kusambilila. Abana bamo balifilwa ukutwalilila ukusambilila pantu abafyashi tabakwata indalama sha kubalipilila pa masukulu ayashili ya buteko.

Nga fintu abafyashi bambi bafwaya, abafyashi ba Nte nabo basubila ukuti abana babo bakakwata ishuko lya kusambilila. Balefwaya abana babo basambilileko imilimo imo iyo bengalabomba pa kuti bakaleyafwako abene mu bwikashi. Inte sha kwa Yehova balesubila ukuti ifi icilye ca mu Karongi capingwile umulandu fyalalenga amasukulu ya mu Rwanda yalecindika insambu abana bakwata isha kuba no buntungwa bwa kampingu ne mipepele.

^ para. 5 Mu Rwanda, abengi pali aba baba ne myaka 21 (Icipande 360 mu mafunde ya Civil Code).