Pa 8 October, mu 2014 icilye icikalamba ica Russian Federation Supreme Court cikalakutika umulandu uo Inte sha kwa Yehova mu musumba wa Samara shatwala kuli ici cilye pa kubesalila akabungwe kabo aka Local Religious Organization (LRO). Pa kubala, icilye icinono capingwile ukuti akabungwe ka LRO kaba pa tubungwe utwingalenga abantu baimina ubuteko. Nga ca kuti Icilye Icikalamba tacalwile ifyo icilye cinono capingwile, ninshi ba Nte ukucila pali 1,500 abekala mu musumba wa Samara bakalabacusha sana.

Iofeshi lya Bashicilye mu Citungu ca Samara Lyabomfya Umucenjelo Uubi

Mu April 2014, e lyo batendeke ukukutika ku mulandu uo bapeele akabungwe ka LRO. Batendeke ukukutika kuli uyu mulandu ilyo Iofeshi lya Bashicilye ilya mu Citungu ca Samara lyatwele umulandu ku cilye ca Samara Regional Court pa kuti besale aka kabungwe pantu kuti “kalenga abantu baimina ubuteko.” Ilyo icilye cakutike umulandu, ninshi iofeshi lya bashicilye lyalisala kale akabungwe ka LRO kabili ninshi lyalipokele ne fikuulwa fya kabungwe. Ilyo bacitile ifi, e lyo na lintu icilye cishilatendeka no kukutika uyu mulandu, Icipani Icilolekesha pa filye mu Russia cabikile akabungwe ka LRO pa tubungwe twa mipepele uto baisala pa mulandu wa kutila, kuti twalenga abantu baimina ubuteko. Lyena pa 29 May mu 2014, Kapingula Shabayeva, asangile akabungwe ka LRO no mulandu nga filya fine bashicilye balandile kabili apingwile ukuti besale aka kabungwe no kupoka ifikuulwa ifyo kakwata.

Uyu te muku wa kubalilapo uo Iofeshi lya Bashicilye lyatwele umulandu ku cilye pa kuti besala akabungwe ka LRO mu musumba wa Samara. Mu 2009 aba mwi ofeshi lya bashicilye balitwele umulandu ku cilye, batendeka no kulubulula, e lyo pa numa bafuutisha umulandu. Nomba mu mulandu umbi, abalashi ba mu musumba wa Samara bacitile ifyapuseneko ne fyo bacitile kale pa kuti ifyo balefwaya ficitike.

Ifilye fya mu Russia Fyaisala Akabungwe ka LRO Ukubomfya Ubucenjeshi

Mu January 2013 na mu January 2014, bakapokola bailemukusokota mu fikuulwa fya kusonkela ifyo ba Nte balonganinamo kabili abene batile balisangilemo impapulo isho babinda mu calo. Iofeshi lya Bashicilye mu Musumba wa Samara lyasokele akabungwe ka LRO pa fyo basangile ilyo basokwete mu fikuulwa mu 2013, kabili ilyo bakapokola basangile impapulo mu 2014, iofeshi lya bashicilye lyalitwele umulandu ku cilye. Pa 7 March mu 2014, icilye ca Sovetskiy District Court of Samara casangile akabungwe ka LRO no mulandu, kabili capingwile akabungwe ukulipila indalama ama rubles 50,000 (nga madola ya ku America ni 1,383.). Inte sha kwa Yehova mu musumba wa Samara tabaletwishika ukuti bakapokola e babikile impapulo basangile mu fikuulwa ilyo balesokota. Na kabili Inte sha kwa Yehova nashikaana ifyo cilye ca Russian court capingwile ukuti impapulo shabo kuti shalenga abantu baimina ubuteko, kabili nabatwala umulandu ku cilye ica European Court of Human Rights.

Ilyo Iofeshi lya Bashicilye ilya mu Samara lyawinine umulandu mu cilye ca Sovetskiy District Court, mu April 2014 ili iofeshi lyatwele umulandu ku cilye ca Samara Regional Court uwa kuti impapulo sha ba Nte kuti shalenga abantu baimina ubuteko. Ico batwalilile uyu mulandu ku cilye ni co balefwaya ukuti besale akabungwe ka LRO. Bandubulwila ba Nte sha kwa Yehova baebele Kapingula Shabayeva ukuti tapali umulandu nangu umo uo balaisalila akabungwe ka LRO kabili umulimo Inte sha kwa Yehova nelyo ababa mu kabungwe ka LRO babomba e lyo ne fyo basuminamo te kuti filenge abantu baimina ubuteko. Na kabili balandile abati, ilyo bakapokola balesokota impapulo bakaanya, e bashibikile mu fikuulwa. Na lyo line Kapingula Shabayeva alikeene ukumfwa kabili apingwile ukuti besale akabungwe ka Samara LRO.

Bushe Abalashi ba mu Russia Bakatwalilila fye Ukwikala pa Nsambu sha Bantu Isha Kupepa?

Ifyo abalashi ba mu Samara bacitile, e fyo na balashi ba mu Taganrog bacitile ku Nte sha kwa Yehova. Aba balashi balefwaya ukwisala imipepele ya ba Nte, e ico balibomfeshe bubi bubi ifunde ubuteko bwabikako pa kuti abantu tabaleimina ubuteko. Mu 2009, abalashi basukile baisala akabungwe ka LRO mu Taganrog, kabili pa numa bapeele ba Nte bonse umulandu. Ifi bacitile fyasukile fyalenga ba Nte 7 babatwala ku cilye no kubapeela umulandu wa kusangwa ku mapepo ya Nte sha kwa Yehova. Inte sha kwa Yehova mu Samara balemona ukuti nalimo ifi fine e fikabacitikila.

Bushe abalashi ba buteko bakatwalilila fye ukukaanya Inte sha kwa Yehova ukulapepa? Ukutula mu June 2014, Inte sha kwa Yehova mu ncende shalekanalekana isha mu calo ca Russia balibapeela imilandu ya bufi iya kuti balapeela abantu impapulo isho abalashi bamona ukutila kuti shalenga abantu baimina ubuteko. Inte sha kwa Yehova mu Samara basubila ukuti icilye cikalamba ica Russian Federation Supreme Court cikapingula bwino umulandu pa kuti ba Nte bakabe no buntungwa na kabili.