Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

MARCH 3, 2014
RUSSIA

Icilye ca mu Russia Calicindike Insambu sha Bantu Ilyo Cakeenye Ukubinda JW.ORG

Icilye ca mu Russia Calicindike Insambu sha Bantu Ilyo Cakeenye Ukubinda JW.ORG

Pa 22 January, mu 2014, bashicilye batatu aba mu cilye ca Tver Regional Court balikeene ifyo icilye cinono capingwile umulandu wa kubinda webusaiti ya Nte sha kwa Yehova iya jw.org. * Ukupusanako ne fyo ifilye fya mu Russia fyapingwile mu myaka inono iyapita, icilye ca Regional Court calikonkele ifunde lya calo pa kupingula uyu mulandu kabili calikeene amatukuto ya kwa loya aya kufwaya ukubinda iyi webusaiti.

Ukutendeka pa 7 August, mu 2013, ukucusha Inte sha kwa Yehova mu Russia kwalibipile sana pantu icilye icinono ica mu Tver (umusumba uwaba ku kapinda ka ku kuso aka Moscow, apaba amakilomita 160) capingwilepo ukubinda jw.org kabili icilye casendele fye amamineti 25. Abaleimininako Inte sha kwa Yehova tababebele ukuti kwali no kuba ukulubulula kabili tababapeele inshita ya kuyakaana imilandu loya wa muli ulya musumba apeele ba Nte nelyo ukuyaipokolola pa ntanshi ya cilye. Inte sha kwa Yehova shaumfwilile pa mulabasa ukuti nababinda webusaiti ya jw.org, ninshi kwashele fye ama-awala ayanono ukuti inshita ya kulomba ukuti batwale umulandu ku cilye cimbi ipwe, pa 12 September, mu 2013. Apo pene fye, batwele umulandu ku cilye ca Tver Regional Court.

Pa 22 January, mu 2014, ilyo icilye ca Regional Court calekutika ku mulandu, cailwike ukuti abene ba webusaiti, ba Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., balibekele pa nsambu kabili cabikile ubushiku bumbi ubwa kukutika ku mulandu onse. Loya, pamo na bemininishi ba fipani fibili ifya mu buteko (Ministry of Justice na Ministry of Interior), balombele icilye ukubinda webusaiti ya Nte sha kwa Yehova mu Russia monse iyo baleti yalibipa sana. Lelo, icilye calikeene imilandu yonse.

Kampeni ya kucusha ba Nte mu Russia yatendeka—babomfya ifunde bubi bubi pa kuti baleshe imilimo ya Nte sha kwa Yehova. Ukutendekela mu 2009, abalashi ba mu Russia babomfeshe amashiwi ayashilanda pa fintu mu kulungatika ayaba mwi funde lya Federal Law on Combating Extremist Activity pa kulenga abantu mu calo conse ica Russia ukwimina Inte sha kwa Yehova. Abalashi babomfeshe ifunde bubi bubi pa kulungamika ifyo bacitile ilyo:

  • baikeete Inte sha kwa Yehova ukucila pali 1,600;

  • babindile impapulo shabo 70 ishilanda pali Baibolo;

  • bailesokota mu mayanda na mayanda ya kupepelamo 171; na lintu

  • bapumfyenye abalongene mu kupepa pa miku 69.

Ilyo umulandu wali mu cilye ca mu Tver, loya abindile jw.org pantu pali iyi webusaiti pali impapulo 6 isho umwine atile shalibipa. Pa 7 August, 2013, icilye ca Tsentralniy District Court of Tver cakonkele ifunde lilanda pa kulesha ifintu ifyabipa pa kubinda jw.org no kuilunda pa fintu ifyo bamona ukuti fyalibipa (Federal List of Extremist Materials).

Ifi icilye capingwile fyalipusene sana ne fyo calingile ukucita. Ukucila ukubinda webusaiti, icilye calingile ukusangako inshila imbi, pamo nga ukufumya impapulo pa webusaiti isho loya aleti shalibipa. Ilyo icilye caumfwile ukuti abene ba webusaiti balifumyapo impapulo shonse isho loya aleti shalibipa pa jw.org iya mu lulimi lwa bena Russia, icilye casangile ukuti tapali umulandu wa kubindila webusaiti. Iyi yali e mpela ya mulandu, nangu ca kuti mu myeshi 6 loya nga alefwaya kuti alembela icilye ukuti bapituluke mu mulandu na kabili. Lelo, bashicilye abene e bengapingulapo nga kuti bakutikako kuli ena nelyo iyo.

Bushe ifyo icilye ca Tver Regional Court capingwile filanga ukuti ifintu fikawama ku ntanshi?

Kuli na fimbi ifilingile ukucitika pa kuti ifintu fikawame. Ifyo icilye ca Tver Regional Court casangile no kupingula fyalipusana sana ne fyo ifilye fimbi ifya mu Russia fititikisha Inte sha kwa Yehova. Imiku iingi icilye ca European Court of Human Rights (ECHR) cilapeela icalo ca Russia umulandu pa fyo cititikisha ba Nte no kubekala pa nsambu shabo isha kupepa. Icalo ca Russia tacikonka ifyo icilye ca ECHR cipingula, lelo citwalilila fye ukwikala pa nsambu Inte sha kwa Yehova shakwata. Pa kucingilila ubuntungwa bwabo ubwa kupepa, Inte sha kwa Yehova shalitwala icalo ca Russia ku cilye ca ECHR kabili pali ino nshita imilandu iyaba kuli ici cilye yafika 23.

Bushe ifyo icilye ca Tver Regional Court capingwile filanga ukuti ifintu fikawama ku ntanshi? Inte sha kwa Yehova shikabikako amano ukumona nga icalo ca Russia cikakonka ifyo icilye capingwile ne fyo icilye ca ECHR cikapingula imilandu ku ntanshi.

^ para. 2 Icilye acibinda jw.org, utwampani twa mu Russia utwa Intaneti nga twalikomene iyi webusaiti. Ukubinda iyi webusaiti nga kwapeele abalashi amaka aya kupeela uuleisabankanya umulandu uukalamba sana.