Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

3 JUNE, 2015
RUSSIA

Icipani ca Ministry of Justice Calembesha Inte sha kwa Yehova mu Moscow

Icipani ca Ministry of Justice Calembesha Inte sha kwa Yehova mu Moscow

Pa 27 May mu 2015, icipani ca Russian Federation Ministry of Justice calisumina ukulemba akabungwe ka Local Religious Organization of Jehovah’s Witnesses mu Moscow. Basumine ukulemba akabungwe ninshi napapita ne myaka 5 ukutula apo icilye cikalamba ica European Court of Human Rights (ECHR) calandile ukuti filya icilye ca mu Moscow caisele akabungwe ka mwi funde aka Nte sha kwa Yehova cali cilubo.

Mu 2004, pa numa ya kulubulula, aba mu cilye ca Golovinskiy District Court of Moscow bapingwile ukuti bafwile ukwisala akabungwe ka mwi funde aka Nte sha kwa Yehova. Mu 2010, Icilye ca ECHR capingwile ukuti ubuteko bwa Russia bufwile ukulemba aka akabungwe na kabili e lyo no kulipila icifuta mulandu. Ubuteko bwa Russia bwalilipile icifuta mulandu, lelo ni nomba line fye balembele akabungwe ka mwi funde aka Nte sha kwa Yehova na kabili