Dumiretso sa laog

Pantabang sa Pag-adal nin Bibliya

An mga pantabang sa pag-adal nin Bibliya magagamit mo tanganing magin kawili-wili asin kapaki-pakinabang an pag-adal mo nin Bibliya.

Mag-adal Kaiba kan Sarong Paratukdo

Ta’no ta Kaipuhan Mag-adal nin Bibliya?

Sinisimbag kan Bibliya an importanteng mga hapot sa buhay kan minilyon na tawo sa bilog na kinaban. Gusto mo daw magin saro sa sainda?

Paano Ginigibo an Pag-adal sa Bibliya?

Sa bilog na kinaban, midbid an Mga Saksi ni Jehova sa saindang inaalok na programa nin libreng pag-adal sa Bibliya. Aramon kun paano iyan ginigibo.

Mag-request na May Magdalaw Saimong Saksi ni Jehova

Pag-ulayan an sarong tema sa Bibliya kaiba nin sarong Saksi ni Jehova, o purbaran an samong programa nin libreng pag-adal sa Bibliya.

Mag-adal sa Samong Pampublikong mga Pagtiripon

Mag-atender sa mga Pagtiripon kan mga Saksi ni Jehova

Aramon kun sain kami nagtitiripon asin kun paano mi ginigibo an samong pagsamba. Imbitado an gabos asin mayo nin pangungulekta.

Paano Ginigibo an Pagtiripon sa Kingdom Hall?

I-play an video para maaraman mo.

Dagdag na mga Pantabang

JW Library

Basahon asin pag-adalan an Bibliya gamit an New World Translation. Ikumparar an mga teksto sa lima pang bersiyon nin Bibliya.

Online na Librarya (opens new window)

Maghanap nin topiko sa Bibliya sa Internet gamit an mga publikasyon kan Mga Saksi ni Jehova.