An simbag kan Bibliya

Natural sana na isipon ta kun taano ta nagagadan an mga tawo, lalo na kun nagadanan kita nin sarong mahal sa buhay. Sinasabi kan Bibliya: “An kamandag na nagkakawsa nin kagadanan iyo an kasalan.”—1 Corinto 15:56.

Taano ta nagkakasala asin nagagadan an gabos na tawo?

Naiwara kan inot na mga tawo, si Adan saka Eva, an buhay ninda huling nagkasala sinda sa Diyos. (Genesis 3:17-19) Kagadanan an solamenteng magigin resulta kan saindang pagrebelde sa Diyos, na iyo an “burabod nin buhay.”—Salmo 36:9; Genesis 2:17.

Ipinamana ni Adan an kasalan sa gabos niyang gikan. An Bibliya nagsasabi: “Paagi sa sarong tawo an kasalan luminaog sa kinaban asin an kagadanan paagi sa kasalan, asin sa siring an kagadanan luminakop sa gabos na tawo huling sinda gabos nagkasala.” (Roma 5:12) Nagagadan an gabos na tawo huling gabos nagkakasala.—Roma 3:23.

Kun paano hahalion an kagadanan

Nanunuga an Diyos na ‘hahalunon niya an kagadanan [sagkod lamang].’ (Isaias 25:8) Tanganing mawara na an kagadanan, dapat niyang halion an pinakadahilan kaiyan, an kasalan. Gigibuhon iyan nin Diyos paagi ki Jesu-Cristo, na “naghahali kan kasalan kan kinaban.”—Juan 1:29; 1 Juan 1:7.