Dumiretso sa laog

Dapat Daw Akong Mamibi sa mga Santo?

Dapat Daw Akong Mamibi sa mga Santo?

An simbag kan Bibliya

Dai. Itinutukdo kan Bibliya na sa Diyos sana kita dapat mamibi, sa paagi o sa pangaran ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga disipulo niya: ‘Kaya siring kamo magpamibi: Ama niyamo, na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo.’ (Mateo 6:9, An Banal na Biblia (Paulines) Dai niya nuarin man sinabihan an saiyang mga disipulo na mamibi sa mga santo, sa mga anghel, o sa siisay pa man apuwera sa Diyos.

Sinabi man ni Jesus sa saiyang mga parasunod: “Ako an dalan, an katotoohan asin an buhay; dai nin makakaduman sa Ama, kun bakong huli sako.” (Juan 14:6, An Marahay na Bareta Biblia) Si Jesus sana an tinawan nin Diyos nin awtoridad na magin tagapangultanan niyato pag namimibi sa Diyos.—Hebreo 7:25.

Paano kun namimibi ako sa Diyos tapos namimibi man sa mga santo?

Sa Sampulong Tugon, sinabi nin Diyos: ‘Ako an KAGURANGNAN na saindong Diyos, sarong maimon na Diyos.’ (Exodo 20:5, BPV *) Ano an buot sabihon kaiyan? Mahihiling sa footnote kan New American Bible na an terminong maimon nangangahulugan na “naghahagad nin eksklusibong debosyon.” Hinahagad nin Diyos na sa saiya sana an satong debosyon, o na siya sana an satong sambahon, asin kaiba diyan an satong pagpamibi.—Isaias 48:11.

Nakukulgan an Diyos pag namimibi kita sa iba, dawa pa sa mga santo o sa banal na mga anghel. Kan purbaran ni apostol Juan na sambahon an sarong anghel, pinugulan siya kaini, asin sinabi saiya: ‘Dai mo iyan paggibuhon! Suruguon man akong arog saimo, arog kan saimong mga tugang na nagdadanay sa katotoohan na ipinahayag ni Jesus. Sambahon mo an Diyos!’—Kapahayagan 19:10, BPV.

^ par. 3 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).