Dumiretso sa laog

Bisyo Asin Adiksiyon

Tabako, Droga, Asin Arak

Ano an Paghiling nin Diyos sa Pagsigarilyo?

Dai sinambit sa Bibliya an tabako, kaya paano niyato maaaraman?

Sawa Na Ako sa Buhay Ko

Dating paraburat si Dmitry Korshunov, pero pinunan niyang basahon an Bibliya aroaldaw. Ano an nakatabang sa saiya na gumibo nin dakulang pagbabago asin magin tunay na maugma?

Electronic Media

Siisay an Nagkokontrol—Ika o an Gadyet Mo?

Usong-uso ngunyan an mga gadyet, pero dai ka dapat magpakontrol sa teknolohiya. Paano mo maaaraman na naaadik ka na sa paggamit kan gadyet mo? Kun iyo na, paano mo makokontrol an paggamit kaiyan?

Pornograpiya

Pornograpiya—Nakakaraot o Dai Nakakaraot?

Ano an epekto kan paghiling nin pornograpiya sa mga naghihiling kaiyan asin sa pamilya niya?