Sarong halipot na video dapit sa propesiya ni Haggeo na nagduduon na mas mahalaga an pagsamba sa Diyos kisa an satong sadiring kapakanan.