Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mga Video nin Introduksiyon sa Libro kan Bibliya

Pundamental na impormasyon manungod sa kada libro kan Bibliya.

Introduksiyon sa Esdras

Inutob ni Jehova an panuga niya na patalingkason an saiyang banwaan sa pagkadistiyero sa Babilonya asin ibalik sa Jerusalem an tunay na pagsamba.

Introduksiyon sa Nehemias

An libro kan Bibliya na Nehemias nagtatao nin mahalagang leksiyon para sa gabos na tunay na mga parasamba ngunyan.

Introduksiyon sa Ester

An pambihirang mga pangyayari kan panahon ni Ester mapakusog kan pagtubod mo sa kakayahan ni Jehova na iligtas sa mga pagbalo asin kasakitan an saiyang mga lingkod ngunyan.

Introduksiyon sa Job

Maagi nin pagbalo an gabos na namumuot ki Jehova. Pinapakusog kita kan istorya ni Job na kaya tang mapagdanay an satong integridad asin suportaran an soberaniya ni Jehova.

Introduksiyon sa Salmo

Sinusuportaran kan Salmo an soberaniya ni Jehova, tinatabangan asin rinaranga an mga namumuot sa saiya, asin ipinapahiling kun paano babaguhon an kinaban paagi sa saiyang Kahadian.

Introduksiyon sa Talinhaga

Aramon an madunong na giya nin Diyos sa haros gabos na aspekto nin buhay—sa hanapbuhay man pati na sa pamilya.

Introduksiyon sa Parahulit

Sinambit ni Hading Solomon an mga bagay na talagang mahalaga, dangan pigkumparar niya iyan sa mga bagay na bakong kauyon kan kadunungan nin Diyos.

Introduksiyon sa Awit ni Salomon

An nagdadanay na pagkamuot kan babaying Sulamita para sa pastor ilinadawan bilang ‘an laad ni Jah.’ Taano?

Introduksiyon sa Isaias

An Isaias sarong libro nin mapagtitiwalaan na mga hula na mapakusog kan satong kumpiyansa ki Jehova bilang Parautob kan mga panuga asin an Diyos kan satong kaligtasan.

Introduksiyon sa Jeremias

Maimbod na ginibo ni Jeremias an saiyang asignasyon bilang propeta sa ibong nin mga kadipisilan. Isipon kun ano an maitatabang kaiyan sa maimbod na mga Kristiyano ngunyan.

Introduksiyon sa Lamentacion

Isinurat ni propeta Jeremias, mahihiling sa libro an mga kapahayagan nin pagmundo huli sa pagkalaglag kan Jerusalem asin ipinapahiling kun paano an pagsulsol maresulta sa pagkahirak nin Diyos.

Introduksiyon sa Ezequiel

Mapakumbaba asin may kusog nin buot na ginibo ni Ezequiel an ano man na asignasyon na itinao nin Diyos, gurano man iyan kasakit. An saiyang halimbawa mahalagang marhay para sa sato ngunyan.

Introduksiyon sa Daniel

Si Daniel asin an mga kairiba niya nagdanay na maimbod ki Jehova sa gabos na sitwasyon. An halimbawa ninda patin an kautuban kan propesiya makakatabang sa sato sa panahon na ini nin katapusan.

Introduksiyon sa Oseas

An propesiya ni Oseas nagtatao nin mahalagang mga leksiyon para sa sato ngunyan mapadapit sa pagkahirak ni Jehova sa nagsusulsol na mga parakasala asin an paagi nin pagsamba na inaako niya.

Introduksiyon sa Joel

Nagpropesiya si Joel dapit sa papaabot na “aldaw ni Jehova” asin ipinaaram an panginot na paagi para makaligtas. Idinuduon kan propesiya niya na dapat kitang magin mas apurado ngunyan.

Introduksiyon sa Amos

Ginamit ni Jehova an mapakumbabang lalaking ini para sa sarong mahalagang gibuhon. Anong mahalagang mga leksiyon an manunudan ta sa halimbawa ni Amos?

Introduksiyon sa Abdias

Ini an pinakahalipot na libro sa Hebreong Kasuratan. An propesiya nagtatao nin paglaom asin nanunuga nin pagbindikar sa pagkahadi ni Jehova.

Introduksiyon sa Jonas

An propeta nag-ako nin pagtatanos, nag-utob kan saiyang asignasyon, asin natukduan nin sarong mahalagang leksiyon dapit sa maimbod na pagkamuot asin pagkahirak nin Diyos. May manunudan ka sa saiyang mga eksperyensiya.

Introduksiyon sa Miqueas

An propesiyang ini na ipinasabong nin Diyos makakapakusog kan satong kumpiyansa na an mga hinahagad sa sato ni Jehova rasonable sana asin para sa ikakarahay ta.

Introduksiyon sa Nahum

An propesiya nagtatao sa sato nin kumpiyansa na pirming inuutob ni Jehova an saiyang tataramon asin rinaranga an gabos na naghahanap nin katuninungan asin kaligtasan sa irarom kan saiyang Kahadian.

Introduksiyon sa Habacuc

Makakapagtiwala kita na pirming aram ni Jehova an pinakamarahay na panahon asin pinakamarahay na paagi para iligtas an saiyang mga lingkod.

Introduksiyon sa Sofonias

Taano ta dapat niyatong bantayan an satong sadiri laban sa kaisipan na dai maabot an aldaw nin paghukom ni Jehova?

Introduksiyon sa Haggeo

Idinuduon kan propesiya na mas mahalaga an pagsamba sa Diyos kisa an satong sadiring kapakanan.

Introduksiyon sa Zacarias

Napakusog kan ipinasabong na mga bisyon asin propesiya an banwaan nin Diyos kaidto. An kaparehong mga propesiya padagos na nag-aasigurar sa sato kan pagsuporta ni Jehova sa ngunyan.

Introduksiyon sa Malaquias

Saro ining propesiya dapit sa dai nagbabagong mga prinsipyo, pagkahirak, asin pagkamuot ni Jehova. An propesiya nagtatao man nin mahalagang mga leksiyon sa panahon niyato ngunyan.

Introduksiyon sa Mateo

Magayunon na paagi para maaraman an nagkapirang impormasyon manungod sa librong ini sa Bibliya, an inot sa apat na Ebanghelyo.

Introduksiyon sa Marcos

An libro nin Marcos, an pinakahalipot sa mga Ebanghelyo, nagtatao nin patanaw kan paghadi ni Jesus sa Kahadian nin Diyos.