PAGKADISPLEY
Text
Ritrato

(Salmo 98)

 1. 1. Irukyaw an Diyos Sa awit niyato na bago.

  An gabos niyang gibo, Ibantog man niyato.

  Siya makakamhan Asin pirming nanggagana.

  Tunay na matanos,

  Saiyang hustisya.

  (KORO)

  Kumanta!

  Kan bagong awit ta!

  Kumanta!

  Hadi si Jehova.

 2. 2. Pag-umawon ta An Hadi tang si Jehova!

  An banal niyang ngaran, Pamurawayon ta.

  Magkasararo Sa pagkanta nin makusog.

  An trumpeta, arpa,

  Satuyang itugtog.

  (KORO)

  Kumanta!

  Kan bagong awit ta!

  Kumanta!

  Hadi si Jehova.

 3. 3. Magkanta gabos Na yaon sa kadagatan.

  Mga linalang Niya, Magparalakpakan.

  An mga bulod Asin gabos na kababan,

  Irukyaw man ninda,

  Diyos na Makakamhan.

  (KORO)

  Kumanta!

  Kan bagong awit ta!

  Kumanta!

  Hadi si Jehova.

(Hilingon man an Sal. 96:1; 149:1; Isa. 42:10.)