PAGKADISPLEY
Text
Ritrato

(Roma 16:2)

 1. 1. Sara, Maria, Ruth, Esther, iba pa—

  Mga agom sindang may kaimbudan.

  Mga babayi na pinangaranan;

  Debosyon sa Diyos ininot sa buhay.

  An iba pang dai nginaranan

  Namutan man nin Diyos ta pagtubod tunay.

 2. 2. An karahayan patin kabuutan,

  Pagkamuot man sagkod kaimbudan.

  Mga ugali na nagugustuhan.

  Sinda mga babaying igwa ka’yan.

  Siring man mga Kristiyana ngunyan,

  Sinda maiimbod, mar’hay na arugan.

 3. 3. Tugang, agom, aki, ina, o balo,

  Maugmang ginigibo kabtang ninda.

  May kabinian, mapagpasakop pa.

  Dai matakot ta may pag-uyon niya.

  Lugod pirmi niya kamong ingatan.

  Pirming manindugan ’nganing premyo kamtan.