PAGKADISPLEY
Text
Ritrato

(Gibo 17:7)

 1. 1. Si Jehova mapag-istimar na Diyos.

  Siya may pagmakulog nanggad sa gabos.

  Uran asin saldang,

  gabos tinatawan;

  An puso ta pinapaugma.

  Kun mga dukha tinatabangan ta,

  ’Yan pag-arog niyato sa satong Ama.

  Satong karahayan

  asin kabuutan,

  Igwang balos hali saiya.

 2. 2. Dai ta aram an puwedeng ibunga

  Kun an nangangaipo tabangan ta.

  Dawa estranghero

  tabangan man niyato,

  ’Nganing maistimar ta sinda.

  Si Lydia nagin tunay na ehemplo,

  Sa tugang sabi niya: “Dagos po kamo.”

  Arugon ta si Jah

  huling ugmahon siya

  Sa mapag-istimar sa kapwa.