Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | AN APAT NA PARAKABAYO​—KUN ANO AN EPEKTO NINDA SA SAIMO

Ika Asin an Apat na Parakabayo

Ika Asin an Apat na Parakabayo

Makaskason sinda, garo daguldol an paglagatak kan saindang mga bitis! Buhay na buhay an pagkaladawan kan Bibliya sa apat na makusog na kabayo asin sa mga nakasakay diyan na garo baga nahihiling mo mismo iyan! Puting kabayo an naiinot—nakasakay diyan an sarong mamuraway asin bagong koronahan na hadi. Kasunod kaiyan an sarong pulang kabayo, na an nakasakay iyo an naghahali kan katuninungan sa bilog na daga. Nakasunod diyan an ikatulong kabayo na itom; an nakasakay may darang timbangan. Kasabay kan pagdalagan kaiyan, ipinapahayag an sarong mamundong mensahe dapit sa kakulangan nin kakanon. Malungsi an kulor kan ikaapat na kabayo, sarong tanda nin mga hilang asin iba pang nakakagadan na epidemya, na an nakasakay iyo mismo an Kagadanan. Asin nakasunod sa likudan niya an Lulubngan, an pangkagabsan na lulubngan nin katawuhan, na dakulon nang buhay an kinua!—Kapahayagan 6:1-8.

“Natakot ako kan inot kong mabasa an dapit sa apat na parakabayo. Naisip ko kaidto na harani na an Aldaw nin Paghukom pero dahil dai ako handa, dai ako makakaligtas.”—Crystal.

“Interesanteng marhay sako an apat na parakabayo na nakasakay sa mga kabayo na magkakaiba an kulor. Kan maaraman ko an kahulugan kaiyan, nagin malinaw na iyan sa sako.”—Ed.

Arog man daw ki Crystal an namatian mo dapit sa apat na parakabayo kan Apocalipsis? O arog ki Ed? An pangangabayo kan mga parakabayong ini iyo an saro sa pinakapopular na mga eksena sa Kapahayagan, an huring libro kan Bibliya. Aram mo daw na makikinabang ka pag nasabutan mo an bisyon na ini? Paano? Nangangako an Diyos na magkakaigwa ka nin tunay na kaugmahan paagi sa pagbasa, pag-adal, saka pamumuhay kauyon kan mga nakasurat sa librong iyan nin hula.—Kapahayagan 1:1-3.

Dawa ngani natatakot an iba sa bisyon dapit sa apat na parakabayo, dai iyan isinurat para takuton ka. Sa katunayan, minilyon an napakusog an pagtubod huli sa bisyon na ini asin naaraman pa ngani ninda an sarong magayon na paglaom sa maabot. Aramon sa masunod na artikulo kun ano an kahulugan kan bisyon na ini asin kun paano ka makikinabang diyan.