Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | MGA SAKSI NI JEHOVA—SIISAY SINDA?

Taano ta Naghuhulit Kami?

Taano ta Naghuhulit Kami?

Midbid na marhay siguro kaming Mga Saksi ni Jehova huli sa samong mahiwas na pag-eebanghelyo o paghuhulit—sa harong-harong, sa pampublikong mga lugar, asin sain man may tawo. Taano ta ginigibo mi iyan?

Naghuhulit kami huling gusto ming maumaw an Diyos asin ipamidbid an pangaran niya. (Hebreo 13:15) Gusto mi man na sunudon si Cristo Jesus, na nagtao kan pagbuot na ini: ‘Paduman kamo asin gibuhon nindong disipulo an gabos na nasyon, na tukduan sinda na utubon an gabos na ipinagbuot ko saindo.’Mateo 28:19, 20.

Apuwera diyan, namumutan mi an samong kapwa. (Mateo 22:39) Siyempre, aram mi na an kadaklan sa mga nakakaulay mi may sadiri nang relihiyon saka bakong gabos interesado sa mensahe mi. Pero nagtutubod kami na nakakapagligtas nin buhay an mga itinutukdo kan Bibliya. Kaya padagos kaming nakikipag-ulay sa iba, na ‘daing untok sa pagtukdo asin paghulit na si Jesus iyo an Cristo,’ arog kan ginibo kan mga Kristiyano kan inot na siglo.Guibo 5:41, 42.

Nagkomento an sosyologong si Antonio Cova Maduro mapadapit sa “paghihinguwa asin sakit na inaatubang kan mga Saksi ni Jehova, sagkod sa punto na pagal-pagal na sinda . . . , tangani na maipaabot an banal na kasuratan sagkod sa pinakaharayong parte kan daga.”—Diyaryong El Universal, Venezuela

Kadaklan sa mga nagbabasa kan babasahon mi bakong Saksi ni Jehova. Saka an minilyon na tinutukduan mi sa Bibliya iba an relihiyon. Pero nagpapasalamat sinda na binibisita sinda kan mga Saksi.

Posibleng may mga hapot ka pa dapit sa Mga Saksi ni Jehova. Aramon tabi an simbag. Puwede kang . . .

  • Maghapot mismo sa mga Saksi ni Jehova.

  • Maglaog sa website mi na www.jw.org.

  • Mag-atender sa samong Kingdom Hall, na bukas sa gabos saka mayo nin koleksiyon.