Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA NIN BUHAY

Buhay na Mas Urog sa Kasikatan

Buhay na Mas Urog sa Kasikatan

Sarong banggi kaidtong 1984, hali sa pagigin ordinaryong tin-edyer, nagin sikat ako. Kinoronahan ako bilang Miss Hong Kong. Nasa front page kan mga magasin saka diyaryo an ritrato ko. Nagkanta ako, nagbayle, nag-speech, nag-host sa mga TV show, nagsulot nin magagayon na bado, asin nakaibanan an bistadong mga tawo, arog kan gobernador nin Hong Kong.

Pakalihis nin sarong taon, nag-artista ako. Pirang beses man akong nagin bida sa mga pelikula. Sinusubaybayan kan mga reporter an buhay ko, gustong-gusto akong ritratuhon kan mga photographer, inaabangan ako kan mga tawo sa mga premiere nin pelikula, ribbon cutting, saka espesyal na karakanan. Ako an pirming sentro kan atensiyon.

Sa sarong action na pelikula

Pero, luway-luway na narisa ko na bako man talaga ining maugma arog kan pinangarap ko. Sa parati, action na mga pelikula an ginigibo mi. Delikado idto ta bakong arog sa Hollywood, an mga artista sa Hong Kong daing gayo naggagamit nin mga double, kaya ako mismo an naggigibo kan delikadong mga eksena ko, arog kan pagpalayog nin motor sa ibabaw nin kotse. Dakul sa pelikulang pigbidahan ko imoral saka madahas. An iba man demonismo.

Kan 1995, ikinasal ako sa sarong producer nin pelikula. Kun iisipon yaon na sako an gabos para magin maugma—kasikatan, kayamanan, saka mabuot na agom—pero depress ako saka mamundo. Nagdesisyon akong bayaan na an pag-artista.

AN PAGTUBOD KO KAN AKI PA AKO

Sa puntong idto, nagirumduman ko an pagtubod ko kan aki pa ako. Pag Sabado, binibisita mi kan Ate ko an sarong pamilyang Saksi ni Jehova. Tinutukduan kami sa Bibliya kan saindang ama, si Uncle Joe McGrath, kaiba an tulo niyang aking babayi. Maugma saka mabuot na pamilya sinda, saka si “Uncle Joe” may paggalang sa agom saka mabuot sa mga aki. Gusto ko man pag nag-iiba ako sainda sa pagtiripon ninda sa Kingdom Hall. Kun minsan nag-iiba ako sa mga assembly ninda. Iyo idto su mga panahon na maugma talaga ako. Pamugtak an buot ko pag kaiba ko an mga Saksi.

Kabaliktaran kaiyan an pamilya mi. Grabe an epekto ki Nanay kan mga ginigibo kaidto ni Tatay, kaya na-depress talaga siya. Mga 10 anyos ako kan magpundo na si Nanay sa pag-iba sa mga Saksi ni Jehova. Nagpadagos ako pero daing gayo seryoso, asin nabawtismuhan man sa edad na 17. Dai nahaloy, nakagibo  ako nin dai puwede sa sarong Kristiyano kaya nawara ako sa pagigin Saksi.

NAGDESISYON AKONG MAGBALIK

Dai nahaloy pagkatapos kan kasal ko, binisita ako kan duwang paraataman sa kongregasyon nin mga Saksi ni Jehova sa lugar mi. Ipinaliwanag ninda kun paano ako makakabalik sa Diyos na Jehova, tapos pinakiulayan ninda si Cindy, sarong misyonera, na tabangan ako. Kan panahon na idto, haros nawara na su dati kong pagtubod, kaya sinabi ko ki Cindy na patunayan niya sako na talagang Tataramon nin Diyos an Bibliya. Ipinahiling niya sako an mga halimbawa kan mga hula sa Bibliya na nagkatotoo. Paghaloy-haloy nagin mag-amiga kami, dangan inalok niya ako na adalan mi an panginot na mga katukduan sa Bibliya. Kaidto ko sana lubos na nasabutan na si Jehova Diyos nin pagkamuot na gustong magin maugma ako.

Kan magpuon giraray akong mag-atender sa Kingdom Hall, narisa ko na mas maugma nanggad ako pag kaiba an mga Saksi kisa an mga nasa industriya nin pelikula. Pero dahil sa mga inagihan ko kan aki pa ako, nasakitan akong magtiwala sa iba, kaya nasuya ako sa sadiri ko. Tinabangan ako nin sarong Saksi kan ipahiling niya sako sa Bibliya kun paano lalabanan an negatibong mga sabuot na iyan. Nakanuod man ako kun paano magkaigwa nin tunay na mga amigo.

MAS UROG NANGGAD KISA SA PAGIGIN SIKAT

Kan 1997, buminalyo kaming mag-agom sa Hollywood, California, U.S.A. Duman, nagkaigwa ako nin mas dakul na panahon sa pagtabang sa mga tawo na makanuod sa kadunungan na yaon sa Tataramon nin Diyos. Mas nagin maugma ako sa pagtutukdo nin Bibliya kisa sa naabot kong kasikatan sa pag-aartista. Halimbawa, kan 2002, naghilingan kami ni Cheri, dati kong kamidbid sa Hong Kong. Dakul kaming pagkakapareho. Siya an Miss Hong Kong bago ako. Sa katunayan, kan manggana ako, siya an nagkorona sako. Nagin artista man siya, dangan nagin producer nin pelikula kaiba an sikat na mga direktor. Nagbalyo man siya sa Hollywood.

Namundo ako para ki Cheri kan maaraman kong nagadan an nobyo niya dahil sa atake sa puso. Dai siya nakakua nin karangahan sa relihiyon niyang Budista. Arog ko, naabot niya man an kasikatan na pinapangarap kan iba, pero bako siyang maugma asin nasasakitan na magtiwala sa iba. Sinasabi ko sa saiya an mga nanudan ko sa Bibliya, pero dai nagin madali saiya na akuon iyan huli sa dinakulaan niyang relihiyon.

An amiga kong si Cheri sa shooting nin sarong pelikula

Pero sarong aldaw kan 2003, inapudan ako ni Cheri kan yaon siya sa Vancouver, Canada para sa pelikulang ginigibo ninda. Ugmahon niyang inistorya sako na mantang nagmamaneho siya asin nagagayunan sa nahihiling niyang mga tanawon duman, namibi siya nin makusog: “Sabihon mo sako, Si’say an tunay na Diyos? Anong pangaran mo?” Kan oras mismong idto, may naagihan siyang Kingdom Hall asin nahiling an pangaran na Jehova. Naisip niya na simbag idto saiya kan Diyos, kaya gusto niyang makipaghilingan tulos sa mga Saksi ni Jehova. Naghanap ako nin puwedeng magbisita saiya, dangan pakalihis nin pirang aldaw, nag-atender na siya sa kongregasyon sa Vancouver sa lengguwaheng Chinese.

“Talagang may pagmalasakit sako an mga tawong ini,” an sabi sako ni Cheri. “Nasasabi ko sainda an nasa buot ko.” Ugmahon ako kan madangog iyan ta  sa industriya nin pelikula, dai lamang siya nagkaigwa nin amiga. Puon kaidto, pirmi na siyang nag-aatender sa Kingdom Hall. Pero kan 2005, nagpirma siya nin kontrata bilang producer nin duwang epic film sa China, kaya kinaipuhan niyang magbalik sa Hong Kong. Pero nakakaugma man ta kan 2006, nagpabawtismo si Cheri sa sarong asembleya kan Mga Saksi ni Jehova sa Hong Kong. Gusto niyang paglingkudan si Jehova nin lubos, pero nasasakitan talaga siya huli sa trabaho niya, kaya bako siyang maugma.

KAUGMAHAN SA PAGTABANG SA IBA

Kan 2009, biyong nabago an buhay ni Cheri. Nagdesisyon siyang bayaan an industriya nin pelikula para lubos na mapaglingkudan si Jehova. Nagkaigwa siya nin dakul na amigo sa Kristiyanong kongregasyon. Naglingkod siya nin bilog na panahon sa paghuhulit kan maugmang bareta kan Kahadian asin talagang naugma siya sa pagtabang sa iba na magkaigwa nin mas maugmang buhay.—Mateo 24:14.

Dangan nag-adal si Cheri nin lengguwaheng Nepalese tanganing makatabang sa nagdadakula nang grupo nin mga Saksi sa Hong Kong na Nepalese an lengguwahe. Duman palan sa Hong Kong, binabaliwala o pigmemenos pa ngani an kadaklan na Nepalese ta dai sinda gayong nakakataram nin Ingles o Chinese saka iba an kostumbre ninda. Inistorya sako ni Cheri kun gurano siya kaugma na matabangan an mga tawong ini na masabutan an Bibliya. Halimbawa, kan magharong-harong sinda, may nakaulay siyang babaying Nepalese na may dikit na aram dapit ki Jesus pero mayo lamang nin aram sa tunay na Diyos na si Jehova. Gamit an Bibliya, ipinahiling saiya ni Cheri na si Jesus namibi sa saiyang Ama sa langit. Kan maintindihan kan babayi na puwede siyang mamibi sa tunay na Diyos, na an pangaran Jehova, inako niya tulos an maugmang bareta. Dai nahaloy, nagpa-Bible study man an agom niya saka aking babayi.Salmo 83:18; Lucas 22:41, 42.

Si Cheri ngunyan

Kan mahiling ko kun gurano kaugma si Cheri sa paghuhulit nin bilog na panahon, napaisip ako, ‘Ano an nakakapugol sako na gibuhon man an ginigibo niya?’ Kan panahon na iyan, sa Hong Kong na giraray ako nakaistar. May mga pagbabago akong ginibo tanganing mas lubos na makapagtukdo kan katotoohan sa Bibliya. Nahiling ko na talagang maugma ako pag kinakaulay an mga tawo asin tinatabangan sindang masabutan an Tataramon nin Diyos.

Nahiling ko na an pagtabang sa mga tawo na masabutan an Tataramon nin Diyos an tunay na nakakapaugma sa sako

Saro sa natabangan kong mag-adal nin Bibliya an sarong babaying Vietnamese na pirming mamundo asin parating naghihibi. Pero ngunyan positibo na an pananaw niya sa buhay asin talagang nauugmang makaiba an kongregasyon.

Pareho ming nanumpungan ni Cheri an buhay na mas urog nanggad kisa sa kasikatan. Iyo, kadakul nin maugma asin kakaibang eksperyensiya sa industriya nin pelikula saka suminikat kami dahil diyan, pero mas nakakaugma an pagtukdo sa mga tawo dapit sa Diyos na Jehova ta nagtatao iyan nin kaumawan saiya. Talagang napatunayan mi na totoo an sinabi ni Jesus: ‘Urog na maugma an nagtatao kisa sa nag-aako.’—Guibo 20:35.