Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | BUHAY PAGKAGADAN—POSIBLE DAW IYAN?

Paglaom Para sa mga Gadan—Paano Ka Makakasiguro?

Paglaom Para sa mga Gadan—Paano Ka Makakasiguro?

Bako daw realistiko na isipon na mabubuhay giraray an mga gadan? Bakong arog kaiyan an inisip ni apostol Pablo. Ipinasurat sa saiya nin Diyos: ‘Kun kita naglalaom ki Cristo s a buhay na ini sana, sa gabos na tawo kita an makahirak. Alagad ngunyan si Cristo binuhay na liwat sa mga gadan, an tinagba kan mga nagtuturog.’ (1 Corinto 15:19, 20) Para ki Pablo, sigurado an pagkabuhay liwat. Ginarantiyahan iyan kan pagkabuhay mismo ni Jesus. * (Guibo 17:31) Iyan an dahilan kaya inapod ni Pablo si Jesus na “tinagba,” o inot na bunga—an kainot-inuting binuhay liwat na nagkamit nin buhay na daing sagkod. Kun si Jesus an inot, rasonableng isipon na igwa pang iba.

Sinabi ni Job sa Diyos: ‘Magmamawot ka kan gibo kan saimong kamot.’—Job 14:14,15

Uni pa an sarong dahilan kun taano ta makakasiyerto ka sa paglaom na pagkabuhay liwat. Si Jehova Diyos nin katotoohan. ‘An Diyos dai makakapagputik.’ (Tito 1:2) Nungkang nagputik si Jehova, asin dai niya nuarin man gigibuhon iyan. Manunuga daw siya nin pagkabuhay liwat asin ipapahiling pa ngani na kaya niyang gibuhon iyan, pero dai niya man sana iyan uutubon? Imposible iyan!

Taano ta pinagin posible ni Jehova na magkaigwa nin pagkabuhay liwat? Huli sa saiyang pagkamuot. ‘Kun an tawo magadan, mabubuhay pa daw siya?’ an hapot ni Job. ‘Maapod ka asin ako masimbag sa saimo; magmamawot ka kan gibo kan saimong kamot.’ (Job 14:14, 15) Kumbinsido si Job na an saiyang mamumuton na Ama sa langit magmamawot na buhayon siya liwat. Nagbago daw an Diyos? ‘Ako si Jehova, dai ako nagliliwat.’ (Malaquias 3:6) Minamawot pa man giraray nin Diyos na mahiling na mabuhay giraray an mga gadan, na makusog asin maugma. Arog nanggad kaiyan an mamawuton nin siisay man  na mamumuton na magurang pagkatapos magadanan nin aki. An pagkakaiba sana ta may kapangyarihan an Diyos na gibuhon an gusto niya.Salmo 135:6.

Tatawan ni Jehova nin kapangyarihan an saiyang Aki tanganing magdara nin labi-labing kaugmahan sa mga nagmumundo sa pagkagadan kan mga namumutan ninda. Ano man an sabuot ni Jesus dapit sa pagkabuhay liwat? Bago buhayon si Lazaro, nahiling ni Jesus an grabeng kamunduan kan mga tugang saka amigo ni Lazaro, asin si Jesus mismo ‘nagtangis’ man. (Juan 11:35) Sa saro pang pagkakataon, nasabatan ni Jesus an sarong balong taga Nain na nagadanan kan saiyang solo-solong aki. Si Jesus ‘nahirak saiya asin nagsabi: “Dai ka magtangis.”’ Tulos na binuhay ni Jesus an aki. (Lucas 7:13) Kaya talagang nakukulgan si Jesus pag may nagmumundo asin nagagadan. Mauugma nanggad siya pag masalidahan na niya nin labi-labing kaugmahan an kamunduan sa bilog na kinaban!

An kagadanan sarong dakulaon na problema, pero may perpektong solusyon an Diyos

Namatian mo na daw an grabeng kamunduan huli sa pagkagadan nin namumutan? Tibaad iniisip mong an kagadanan sarong problema na daing solusyon. Pero may solusyon—an pagkabuhay liwat na gigibuhon nin Diyos paagi sa saiyang Aki. Tandaan na gusto nin Diyos na mahiling mo iyan. Gusto niyang yaon ka duman tanganing makugos giraray an saimong mga namumutan. Imahinara na magkairibahan kamong nagpaplano para sa maabot na panahon na daing katapusan, asin nungka na kamong magkakasuruwayan!

Si Lionel, na sinambit sa inot na artikulo, nagsabi: “Sa kahuri-hurihi, naaraman ko an dapit sa pagkabuhay liwat. Kan inot, masakit paniwalaan iyan, saka dai akong tiwala sa nagsabi kaiyan sako. Pero pighiling ko mismo iyan sa Bibliya asin naaraman ko na totoo iyan! Gustong-gusto ko nang mahiling giraray an lolo ko.”

Gusto mo daw na makaaram nin urog pa? Mauugma an Mga Saksi ni Jehova na ipahiling sa saimo sa sadiri mong Bibliya kun taano ta kumbinsido sinda na magkakaigwa nin pagkabuhay liwat. *

^ par. 3 Para sa pruweba na si Jesus binuhay liwat, hilingon an librong The Bible—God’s Word or Man’s? pahina 78-86, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

^ par. 9 Hilingon tabi an kapitulo 7 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. Mababasa man sa