Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | BUHAY PAGKAGADAN—POSIBLE DAW IYAN?

Ano an Nangyayari Pag an Tawo Nagadan?

Ano an Nangyayari Pag an Tawo Nagadan?

“Huna ko kaidto pag an tawo nagadan, tulo an puwede niyang padumanan: langit, impiyerno, o purgatoryo. Aram kong bako man akong mabuuton tanganing mapaduman sa langit o grabe karaot tanganing mapaduman sa impiyerno. Bako man malinaw sako kun ano talaga an yaon sa purgatoryo. Dai ko lamang nabasa iyan sa Bibliya. Nadadangog ko sana iyan sa mga tawo.”—Lionel.

“Itinukdo sako na gabos na tawo mapalangit pag nagadan, pero dai ako kumbinsido. Huna ko kagadanan an katapusan kan gabos na bagay—na an mga gadan mayo nang paglaom.”—Fernando.

Naihapot mo na daw: ‘Ano talaga an nangyayari pag an tawo nagadan? Nagsasakit daw sa kinamumugtakan ninda an mga nagadan tang mahal sa buhay? Mahihiling ta pa daw sinda? Paano kita makakasiyerto?’ Pag-isipan tabi kun ano talaga an itinutukdo kan Kasuratan. Inot, aramon ta kun ano an sinasabi kan Bibliya dapit sa kagadanan. Dangan, pag-ulayan ta an paglaom na inaalok kan Tataramon nin Diyos, an Bibliya.

 Ano an kamugtakan kan mga gadan?

AN SIMBAG KAN BIBLIYA: ‘An mga buhay nakakaaram na sinda magagadan, alagad an mga gadan mayo ni anong pakaaram; dai na sinda nin tandan, huli ta padagos na sindang nalilingawan. An gabos na magigibo kan kamot mo, gibuha mantang may kusog ka pa, huli ta mayo nin gibo o rason o kadunungan sa Sheol na padudumanan mo.’ *—Qohelet [Parahulit] 9:5, 10, An Banal na Biblia.

Sa simpleng pagtaram, an Sheol o Lulubngan iyo an padudumanan kan mga tawo pag nagadan sinda; saro iyan na simbolikong lugar o kamugtakan kun sain an saro dai nang pag-aram o gibo. Ano an pakasabot ni Job sa Lulubngan? Nawara an gabos niyang pagsadiri saka nagadan an gabos niyang aki sa saro sanang aldaw, dangan nagkaigwa siya nin makulugon na pigsa sa bilog niyang hawak. Nakimahirak siya sa Diyos: ‘O marahay pang ako taguon mo sa lulubngan [“sa impiyerno,” Catholic Douay Version].’ (Job 1:13-19; 2:7; 14:13) Malinaw na an pakasabot ni Job sa Lulubngan bakong nagkakalayong impiyerno, kun sain mas magrabe pa an pagsakit niya. Imbes, iniisip niya na lugar iyan kun sain matatapos an pagsakit niya.

May saro pang paagi na maaraman an kamugtakan kan mga gadan. Puwede tang pag-adalan an ipinasabong na mga rekord sa Bibliya mapadapit sa walong tawo na nabuhay liwat.—Hilingon an kahon na “ Walong Pagkabuhay Liwat na Mababasa sa Bibliya.”

Sa walong iyan, ni saro daing nag-istorya na napaduman sinda sa lugar nin labi-labing kaugmahan o pagpasakit. Kun napaduman sinda, bako daw na inistorya kutana ninda iyan sa iba? Saka bako daw na iiiba kutana iyan sa Bibliya tanganing mabasa kan gabos? Daing mababasang arog kaiyan sa Kasuratan. Malinaw na daing masasabi dapit diyan an walong tawong idto. Taano? Huling dai sindang pag-aram kaidto, na garo nanok na nagtuturog. Kun beses, ginagamit talaga kan Bibliya an pagturog bilang pagkumparar tanganing ipaliwanag an kagadanan. Halimbawa, an maimbod na si David asin Esteban parehong ‘nagturog’ sa kagadanan.Guibo 7:60; 13:36.

Kun siring, ano an paglaom para sa mga gadan? Puwede daw sindang pukawon sa pagturog na ini?

^ par. 7 An termino sa Hebreo na “Sheol” asin sa Griego “Hades” nanunungod sa Lulubngan. Ginamit kan nagkapirang bersiyon nin Bibliya an terminong “impiyerno,” pero bakong uyon sa Kasuratan an ideya nin nagkakalayong lugar kun sain pinapasakitan an mga gadan.