Antichrist an titulo kan sarong nakakatakot na pelikula kasuarin pa sana.

Antichrist Superstar an ipinangaran kan sarong sikat na banda sa saro nindang album.

The Antichrist an titulo kan libro ni Friedrich Nietzsche, sarong pilosopo kan ika-19 siglo.

Sa parati, anticristo an apod kan mga hadi saka emperador kaidtong Edad Medya sa mga kalaban ninda.

Anticristo an apod ni Martin Luther, Aleman na lider kan Repormasyon, sa mga papa kan Katoliko Romano.

HULING an terminong “anticristo” haloy nang ginagamit na apod sa manlain-lain na bagay magpuon sa mga monarka sagkod sa mga pelikula, natural sanang ihapot niyato: Siisay an anticristo? Mahalaga daw sa sato ngunyan na maaraman iyan? Daing duda na an madunong na gibuhon iyo na aramon nguna sa Bibliya kun siisay an anticristo. Naglataw nin limang beses an terminong iyan sa Bibliya.

IBINUYAGYAG AN ANTICRISTO

Si apostol Juan an solamenteng kagsurat sa Bibliya na naggamit kan terminong “anticristo.” Ano an deskripsiyon niya sa anticristo? Mangnuhon an mga sinabi niya sa saiyang inot na surat: ‘Mga saradit na aki, iyo na ini an huring oras, asin siring sa nadangog nindo na an anticristo madatong, ngunyan igwa nang dakul na anticristo, na huli kaiyan kami nakakaaram na ini iyo na an huring oras. Sinda nagharali sa sato, alagad sinda bakong [arog] sa sato. Siisay an putikon kundi an nagpapainda na si Jesus iyo an Cristo? Ini iyo an anticristo, an nagpapainda sa Ama asin sa Aki.’1 Juan 2:18, 19, 22.

Nasabutan ni Juan na an anticristo iyo an gabos na tuyong nagpapalakop nin relihiyosong mga kaputikan manungod ki Jesu-Cristo asin sa saiyang mga katukduan

Ano an maaaraman ta sa mga tataramon na iyan? An sinabi ni Juan na ‘dakul na anticristo’ nagpaparisa na an anticristo bako sanang sarong tawo, kundi sarong grupo. An mga tawo o organisasyon na minabilog sa anticristo nagpapalakop nin kaputikan, pinapaindahan si Jesus bilang an Cristo, o Mesiyas, asin naghihinguwang biribidon an katotoohan dapit sa relasyon nin Diyos asin kan Saiyang aking si Jesu-Cristo. An mga kabilang sa anticristo naghihingako na iyo an Cristo o an mga representante niya, pero huling sinda ‘nagharali sa sato,’ suminuway sinda sa totoong mga katukduan kan Bibliya. Dugang pa, an grupong ini yaon kan panahon na gibuhon ni Juan an saiyang inot na surat, sa ‘huring mga oras,’ posibleng sa pagtatapos kan panahon kan mga apostol.

Ano pa an isinurat ni Juan manungod sa anticristo? Pinapanungdan an palsong mga propeta, nagpatanid siya: ‘An nagpapahayag na si Jesu-Cristo nagin tawo, may espiritu na hali sa Diyos. Alagad an magnigar kan bagay na ini dapit ki Jesus, mayo kan espiritu na hali sa Diyos. An espiritung hali sa saiya hali sa anticristo, na nadangog nindo na maabot, asin ngunyan talagang yaon na digdi sa kinaban.’ (1 Juan 4:2, 3, An Marahay na Bareta Biblia) Dangan sa ikaduwang surat niya, inutro ni Juan an puntong ini: ‘Dakul na madaya an nagralaog sa kinaban, na mga dai nagpapahayag na si Jesu-Cristo napadigdi sa laman. Ini iyo an madaya asin an anticristo.’ (2 Juan 7) Malinaw nanggad, nasabutan ni Juan na an anticristo iyo an gabos na tuyong nagpapalakop nin relihiyosong mga kaputikan manungod ki Jesu-Cristo asin sa saiyang mga katukduan.

‘MGA BAKONG TUNAY NA PROPETA’ ASIN ‘AN AKI NIN KATAMPALASANAN’

Nagpatanid si Jesus na an palsong mga propeta maabot na arog sa ‘mga hayop na mariringis na nakagubing nin sa karnero’

Haloy pa bago isurat ni Juan an manungod sa mga nagpapalakop nin relihiyosong mga kaputikan, sinadol ni Jesu-Cristo an mga parasunod niya: ‘Maglikay kamo sa mga bakong tunay na propeta, na minadatong sa saindo sa gubing nin karnero, alagad sa laog sinda mga hayop na mariringis.’ (Mateo 7:15) Pinatanidan man ni apostol Pablo an mga Kristiyano sa Tesalonica: ‘Dai kamo magpadaya sa kiisay man sa ano man na paagi, huli ta iyan [an aldaw ni Jehova] dai mangyayari kun dai nguna dumatong an pagtalikod [o apostasya] asin mahayag an tawong makasalan, na aki nin katampalasanan.’2 Tesalonica 2:3.

Kaya kan inot na siglo, hinihinguwa na kan palsong mga propeta asin mga apostata na paluyahon an Kristiyanong kongregasyon. Kaiba sa sinambit ni Juan na “anticristo” an gabos na kalabot sa pagpalakop nin kaputikan asin relihiyosong pandadaya dapit ki Jesu-Cristo asin sa mga katukduan niya. Nahayag an pagmansay sa sainda ni Jehova kan ipamidbid sinda ni Pablo bilang “aki nin katampalasanan.”

MAG-INGAT SA MGA GINIGIBO NGUNYAN KAN ANTICRISTO

Kumusta man ngunyan? An mga tawo asin organisasyon na minabilog sa anticristo nagkokontra pa man giraray ki Cristo asin sa mga katukduan niya. Tuyo sindang nagpapalakop nin kaputikan asin pandadaya tanganing ribarawon an mga tawo kun siisay an Ama, an Diyos na Jehova, asin an Saiyang Aki, si Jesu-Cristo. Kaya may marahay kitang dahilan na mag-ingat sa arog kaiyan na relihiyosong mga pandadaya. Hilingon ta an duwang halimbawa.

Sa laog nin dakul na siglo, pinalakop kan mga relihiyon an doktrina nin Trinidad, na naghihingako na an Ama asin Aki saro sanang persona. Sa paaging iyan, itinatago kan anticristo kun siisay talaga an Diyos na Jehova asin si Jesu-Cristo, na sinasabing misteryo iyan. Inuulang kaini an sinserong mga tawo na arugon si Jesu-Cristo asin rumani sa Diyos, arog kan pag-enkaminar sa sainda kan Bibliya.1 Corinto 11:1; Santiago 4:8.

Dinagdagan pa kan mga relihiyon an pagkaribaraw na iyan paagi sa pag-enkaminar sa mga tawo na gamiton an mga traduksiyon nin Bibliya na hinali an personal na pangaran nin Diyos na Jehova. Ginigibo ninda ini sa ibong kan katotoohan na an pangaran na Jehova naglataw nin mga 7,000 na beses sa orihinal na manuskrito kan Bibliya. An resulta? Mas lalo pang natahuban nin misteryo an midbidan kan tunay na Diyos.

Sa ibong na lado, natabangan an dakul na sinserong tawo na magin dayupot sa Diyos huli sa pakaaram kan pangaran nin Diyos na Jehova. Iyan an naeksperyensiyahan ni Richard. Nagirumduman niya an pakikipag-ulay niya sa duwang Saksi ni Jehova. “Ipinahiling ninda sako sa Bibliya na Jehova an pangaran kan tunay na Diyos,” an sabi niya. “Nagin interesado ako sa ideya na may personal na pangaran palan an Diyos, sarong bagay na dai ko pa lamang nadangog kaidto.” Kaya naggibo siya nin mga pagbabago tanganing iuyon an saiyang buhay sa mga pamantayan kan Bibliya asin mapaugma si Jehova. “Nakatabang sako an pakaaram sa pangaran nin Diyos na magin dayupot saiya.”

Dakul na siglo nang pinagdanay kan anticristo sa espirituwal na kadikluman an minilyon na tawo. Pero paagi sa pag-adal kan Tataramon nin Diyos, an Bibliya, naaaraman ta an tunay na midbidan kan anticristo asin nakakabutas kita sa relihiyosong mga kaputikan asin pandadaya ninda.Juan 17:17.