Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | HARANI NA DAW AN KATAPUSAN?

Dakul an Makakaligtas sa Katapusan—Makakaligtas Ka Man

Dakul an Makakaligtas sa Katapusan—Makakaligtas Ka Man

Sinasabi sa sato kan Bibliya na pag-abot kan katapusan may mangyayaring kalaglagan. Magkakaigwa nin ‘dakulang kahurasaan na dai pang kaagid na nangyari magpuon sa kapinunan kan kinaban sagkod ngunyan; kun dai pahalipoton an mga aldaw na iyan, daing laman na makakaligtas.’ (Mateo 24:21, 22) Pero nanunuga sa sato an Diyos na dakul na tawo an makakaligtas: ‘An kinaban naagi sana, alagad an naggigibo kan buot nin Diyos magdadanay sagkod lamang.’1 Juan 2:17.

Kun gusto mong makaligtas sa kalaglagan kan kinaban na ini asin ‘magdanay sagkod lamang,’ ano an kaipuhan mong gibuhon? Matipon ka daw nin kadakul na kakaipuhanon na suplay o magibo nin iba pang paghahanda para iligtas an sadiri? Dai. May pagduduon na sinasadol kita kan Bibliya kun ano an dapat na panginot sa buhay ta. Mababasa ta: ‘Mantang ini gabos na bagay malalaglag nin siring, [isipon kun dapat na] magin anong [klaseng] tawo kamo sa gabos na banal na pamumuhay asin katanusan, sa paghalat asin pagmawot nin maigot sa pagdatong kan aldaw nin Diyos.’ (2 Pedro 3:10-12) Ipinapahiling kan konteksto na kaiba sa sinambit na ‘ini gabos na bagay’ na malalaglag iyo an pamamahala sa maraot na kinaban na ini saka an gabos na nagsusuportar sa pamamahalang iyan imbes na sa pamamahala nin Diyos. Malinaw na an pagparatipon nin materyal na bagay dai makakapagligtas sa sato sa arog kaiyan na kalaglagan.

Iyo, tanganing maligtas kita, kaipuhan na magin bilog an satong debosyon sa Diyos na Jehova asin aramon ta kun anong paggawi asin mga gibo an nakakapaugma sa saiya. (Sofonias 2:3) Imbes na arugon an kadaklan ngunyan asin baliwalaon an malinaw na mga senyales na nabubuhay na kita sa kritikal na peryodo nin panahon, kaipuhan tang ‘halaton asin mawuton nin maigot an pagdatong kan aldaw nin Diyos.’ Puwedeng ipahiling sa saimo kan Mga Saksi ni Jehova hali sa Bibliya kun paano ka makakaligtas sa nagdadangadang na aldaw na iyan.