Paano magin marahay na magurang?

Tinutukduan daw nindo an saindong aki na mamutan an diyos?

Marahayon para sa sarong aki na magdakula sa harong na an mga magurang nagkakaminuutan asin iginagalang an lambang saro. (Colosas 3:14, 19) Namumutan asin tinatawan nin komendasyon kan marahay na mga magurang an saindang mga aki, kun paanong tinawan nin komendasyon kan Diyos na si Jehova an saiyang Aki.Basahon an Mateo 3:17.

Dinadangog kan satong Ama sa langit an saiyang mga lingkod, asin tinatawan niya nin atensiyon an namamatian ninda. Marahay na arugon iyan kan mga magurang asin magdangog sa gustong sabihon kan saindang mga aki. (Santiago 1:19) Dai ninda dapat pagbaliwalaon an namamatian kan saindang mga aki, pati na an negatibong mga pigsasabi ninda.Basahon an Bilang 11:11, 15.

Paano papadakulaon na responsable an saindong mga aki?

Bilang magurang, may awtoridad kamo na magtao nin mga susundon sa harong. (Efeso 6:1) Makanuod sa halimbawa nin Diyos. Ipinapahiling niya an saiyang pagkamuot sa mga aki niya paagi sa malinaw na pagsabi kan mga dapat sunudon asin kun ano an magigin resulta kun masuway sinda. (Genesis 3:3) Pero imbes na piriton an mga tawo na magsunod, tinutukduan niya sinda kun paano makikinabang sa paggibo kan tama.Basahon an Isaias 48:18, 19.

Hinguwahon na tabangan an saindong mga aki na mamutan an Diyos. Kun gigibuhon nindo iyan, mahiro sinda na may kadunungan dawa dai nindo sinda kaiba. Kun paanong nagtutukdo an Diyos paagi sa halimbawa, tukduan an saindong mga aki na mamutan an Diyos paagi sa saindong halimbawa.Basahon an Deuteronomio 6:5-7; Efeso 4:32; 5:1.