Anong puturo an nakatagama sa mga tawo?

Paano ginibong posible kan kagadanan ni Jesus na magkaigwa nin sarong sosyedad na diyan an mga tawo may pagmakulog sa lambang saro?

An mga tawo siguradong padagos pang magibo nin pag-uswag sa siyensiya. Pero makakagibo daw sinda nin sarong sosyedad na diyan an mga tawo talagang nagmamakulog sa lambang saro? Dai. Ngunyan, nangingibabaw sa kinaban an pagkamakasadiri asin kahanaban. Pero, may marahayon na katuyuhan an Diyos para sa katawuhan.Basahon an 2 Pedro 3:13.

Sinasabi kan Bibliya na sa maabot na panahon, magkakaigwa nin sarong sosyedad sa bilog na kinaban na diyan an mga tawo magkakaminuruot-muutan. Mamumuhay sinda na may seguridad, asin dai na nin siisay man na magibo nin maraot sa sainda.Basahon an Miqueas 4:3, 4.

Paano hahalion an pagkamakasadiri?

Sa kapuon-puuni, linalang nin Diyos an tawo na mayo nin tendensiyang magin makasadiri. Pero kan pilion kan inot na tawo na sumuway sa Diyos, naiwara niya an saiyang pagigin perpekto. Minana ta sa saiya an tendensiyang magin makasadiri. Pero, gagamiton nin Diyos si Jesus tanganing ibalik an katawuhan sa pagkaperpekto.Basahon an Roma 7:21, 24, 25.

Kauyon kan kabutan nin Diyos, nagadan si Jesus bilang atang asin kinanselar niya an epekto kan pagsuway kan inot na tawo. (Roma 5:19) Kaya, ginibong posible ni Jesus na an tawo magkaigwa nin marahayon na puturo kun sain mawawara na an saindang tendensiya na gumibo nin sala.Basahon an Salmo 37:9-11.