Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mga Agom na Lalaki—Gibuhon na Tiwasay an Saindong Harong

Mga Agom na Lalaki—Gibuhon na Tiwasay an Saindong Harong

ANONG klaseng katiwasayan an dapat na itao kan lalaki sa saiyang agom? Dakul na tawo an pinadakula sa paniniwala na an panginot na paninimbagan kan agom na lalaki iyo na itao an pinansiyal na pangangaipo kan saiyang pamilya. Pero, may mga agom na babayi na dawa kadakul nin materyal na mga bagay nakakamati pa man giraray na may kulang—an emosyonal na pangangaipo. Halimbawa, ini an sinabi kan Español na si Rosa manungod sa agom niya: “Pag sa ibang tawo mabuuton siya, pero sa harong bako.” Ini man an sinabi ni Joy na taga Nigeria: “Pag dai ako uyon sa gusto kan agom ko, sinasabihan niya ako, ‘Dapat mong gibuhon gabos na sinasabi ko ta ako an agom mo.’”

Paano magigibo kan agom na lalaki an saiyang papel sa mamumuton na paagi? Ano an kaipuhan niyang gibuhon para magin tiwasay an saiyang harong asin sarong ‘pahingaluan’ kan saiyang agom?Rut 1:9.

AN SINASABI KAN BIBLIYA MANUNGOD SA AWTORIDAD KAN AGOM NA LALAKI

Dawa ngani pantay an lalaki saka babayi sa paghiling nin Diyos, sinasabi kan Bibliya na magkaiba an papel ninda sa laog kan pamilya. Sinasabi kan Roma 7:2 na an babaying may agom sakop kan pagbuot o ‘katugunan kan saiyang agom.’ Kun paanong nagnonombra an dakul na institusyon nin mamamayo o manginginot sa mga aktibidad ninda, nagnombra man an Diyos nin magigin payo kan agom na babayi—an agom na lalaki. (1 Corinto 11:3) Siya an dapat na manginot sa saiyang pamilya.

Bilang agom na lalaki, paano nindo dapat gamiton an awtoridad na itinao sa saindo nin Diyos? Sinasabi kan Bibliya na padagos nindong ‘mamutan an saindong agom na babayi, siring na si Cristo man namuot sa simbahan.’ (Efeso 5:25) Iyo, dawa dai nuarin man nag-agom si Jesu-Cristo, an halimbawa niya makakatabang sa saindo na magin marahay na agom. Hilingon ta kun paano.

JESUS—PERPEKTONG HALIMBAWA PARA SA MGA AGOM NA LALAKI

Naghinguwa si Jesus na tabangan an iba asin pagianon an pasan ninda. Nanuga si Jesus sa mga inaapi saka sa mga nagagabatan huli sa problema: ‘Madya kamo sa sako asin tatawan ko kamo nin kapahingaluan.’ (Mateo 11:28, 29) Parati niyang pinapagian an namamatian nindang pagsakit asin tinatabangan na magin harani sa Diyos. Kaya bakong makangangalas na dakul an naparani an buot ki Jesus asin kumbinsido na tatabangan niya!

 Kun paano maaarog si Jesus. Humanap nin mga paagi para tabangan an saindong agom sa mga gibuhon niya. May mga agom na babayi na nakakamati kan arog ki Rosa, na nagsabi: “Daog ko pa an katabang sa harong.” Ini man an sabi kan lalaking si Kweku, na may marahay na pag-ibanan kan saiyang agom: “Pirmi kong hinahapot an sakong agom kun pa’no ko siya matatabangan. Namumutan ko siya, kaya ako na mismo an minahiro para tabangan siya sa mga gibuhon sa harong.”

Makonsiderasyon saka may empatiya si Jesus. Doseng taon nang nag-aagi nin grabeng sakit an sarong pobreng babayi huli sa hilang. Kan madangog niya na may kapangyarihan si Jesus na maggibo nin milagro, ‘siya nagsabi: “Kun ako makakatikwil lamang kan saiyang gubing, mauumayan ako.”’ Tama siya. Kan makarani siya asin madutan an gayad kan bado ni Jesus, tulos-tulos siyang naumayan. Posibleng marhay na igwa sa mga nagmamasid nin nag-isip na pangahas an babaying idto, pero nasabutan ni Jesus kun gurano kasakit an sitwasyon kan babayi kaya handa kaining gibuhon an gabos maumayan sana. * Mabuot niyang sinabihan an babayi: ‘Aki, maumayan ka kan saimong hilang.’ Dai niya sana piglikayan na ipasupog o anggutan an babayi kundi ipinahiling niya na nasasabutan niya an  inaagihan kaining hilang. Sa paaging iyan, ipinahiling niya kun anong klase siyang tawo—saro na may empatiya.Marcos 5:25-34.

Kun paano maaarog si Jesus. Pag bakong marahay an pagmati kan saimong agom, magin mas makonsiderasyon asin mapasensiya. Hinguwahon na ibugtak an sadiri sa kamugtakan niya asin sabuton an reaksiyon niya. Halimbawa, sabi ni Ricardo: “Pag naririsa ko na madaling mairitar an agom ko, pighihinguwa kong dai makataram nin makakapagrabe pa kan namamatian niya.”

Nakikipag-ulay si Jesus sa mga disipulo niya. Pirming nakikipag-ulay si Jesus sa mga amigo niya. ‘An gabos na bagay na nadangog ko sa Ama ihinayag ko sa saindo,’ an sabi niya. (Juan 15:15) Totoo na kun minsan, gusto man ni Jesus na makapagsolo tanganing makapag-isip-isip asin mamibi. Pero parati niyang sinasabi sa mga disipulo niya an talagang namamatian niya. Kaidtong banggi bago siya gadanon bilang sinentensiyahan na kriminal, sinabi niya talaga sa sainda na siya ‘mamunduon na gayo.’ (Mateo 26:38) Dawa kan namundo si Jesus sa mga ginibo ninda, dai siya nuarin man nagsawa na makipag-ulay sa mga amigo niya.Mateo 26:40, 41.

An paghurop-hurop sa halimbawa ni Jesus matabang sa saro na magin mas marahay na agom saka ama

Kun paano maaarog si Jesus. Makipag-ulay sa saindong agom na sinasabi an iniisip nindo asin namamatian. Puwedeng magreklamo an sarong babayi na an saiyang agom garo mayong problema sa pakikipag-ulay sa iba, pero sa laog kan harong dai mo na makaulay. Sa ibong na lado, mangnuhon an sinabi ni Ana pag sinasabi kan agom niya an nasa buot kaini. “Namamatian ko na talagang namumutan niya ako,” an sabi niya, “kaya harani an buot ko saiya.”

Dai paggamiton an pagsilensiyo para pasakitan an saimong agom. “Pag anggot sako an agom ko,” sabi kan sarong babayi, “pirang aldaw niya akong dai kinakaulay. Ipinapamati niya sako na may ginibo akong sala saka habo niya sakuya.” Si Edwin man, na naghihinguwang arugon si Jesus, nagsabi: “Pag nauuyam ako, dai tulos ako nagsisimbag. Imbes, naghahanap ako nin tamang panahon na makapag-ulay talaga kami.”

Si Joy, na nasambit sa inutan, igwang nahiling na mga pagbabago sa saiyang agom puon kan makipag-adal ini nin Bibliya sa mga Saksi ni Jehova. Sinabi ni Joy, “Dakula an pagbabago niya saka nagmamaigot siya na magin mas mamumuton na agom bilang pag-arog ki Jesus.” Minilyon na mag-agom an nakikinabang sa pag-adal na iyan sa Bibliya. Gusto mo daw mapabilang sa sainda? Puwede kang magpatabang sa sarong Saksi ni Jehova para sa libreng pag-adal sa Bibliya..

^ par. 10 Sa relihiyosong pamantayan base sa Ley ni Moises, nagin maati an babayi huli sa kamugtakan niya; an siisay man na madutan niya magigin maati man.—Levitico 15:19, 25.