An korapsiyon sa gobyerno iyo an pag-abuso sa itinaong kapangyarihan para sa sadiring kapakinabangan. Haloy na an siring na pag-abuso. Halimbawa, may ley sa Bibliya na nagbabawal sa panunuhol sa hudisyal na mga kaso. Ipinapahiling kaini na lakop na an korapsiyon kaidto pa, labing 3,500 na taon na an nakaagi. (Exodo 23:8) Siyempre, bako sanang pag-ako nin suhol an kaiba sa korapsiyon. An koraptong mga opisyal nin gobyerno kun minsan nangangamkam nin mga pagsasadiri nin iba, pig-aaprobetsaran an mga serbisyo na bako man para sa sainda, o hayagan pa nganing naghahabon nin pondo. Ginagamit man ninda an saindang posisyon tanganing paburan an mga amigo asin paryente.

An korapsiyon puwede talagang mangyari sa arin man na organisasyon nin tawo, pero minalataw na an korapsiyon sa gobyerno an pinakagrabe. An 2013 Global Corruption Barometer, na ipinublikar kan Transparency International, nagsabi na an mga tawo sain man sa kinaban nag-iisip na an limang pinakakoraptong institusyon iyo an mga partido pulitikal, pulisya, opisyal sa gobyerno, lehislatura, asin hudikatura. Konsideraron an pira sana sa mga report na nagpapahiling kan problema.

  • APRIKA: Kan 2013, mga 22,000 na opisyal sa gobyerno sa South Africa an inakusaran na nagbalga sa ley huli sa korapsiyon.

  • SOUTH AMERICA: Kan 2012, sa Brazil, 25 katawo an napatunayan na nagkasala huli sa paggamit kan kuwarta kan mga tawo para bakalon an suporta kan ibang partido pulitikal. Kaiba diyan an ikaduwa sa pinakamakapangyarihan na tawo kan nasyon, an dating chief of staff kan presidente.

  • ASIA: Sa Seoul, South Korea, 502 katawo an nagadan kan biglang magaba an sarong department store kan 1995. Naaraman kan mga imbestigador na sinuhulan an mga opisyal kan siyudad para tugutan an mga kontratista na maggamit nin maluyang klaseng materyales asin dai sunudon an mga susundon para sa kaligtasan.

  • EUROPA: “Mabibigla ka sa kun gurano kagrabe kan problemang ini [korapsiyon sa Europa],” an sabi ni Commissioner Cecilia Malmström kan European Commission Home Affairs. Sinabi pa niya na “garo dai man nahihiling sa mga pulitiko na pursigido sindang halion an ugat kan korapsiyon.”

Hararom an pagkakaugat kan korapsiyon sa gobyerno. Si Propesor Susan Rose-Ackerman, sarong eksperto kun manungod sa paglaban sa korapsiyon, nagsurat na an reporma mangangaipo nin “pagbabago sa pinakapundasyon kan palakaw sa gobyerno.” Dawa ngani garo dai na nin paglaom na mabago an sitwasyon, sinasabi kan Bibliya na bako sanang posible an mas dakula pang pagbabago kundi sigurado man iyan.