Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 PAKIKIPAG-ULAY SA SARONG KAGHARONG

Kasuarin Nagpuon na Mamahala an Kahadian nin Diyos? (Kabtang 2)

Kasuarin Nagpuon na Mamahala an Kahadian nin Diyos? (Kabtang 2)

Arog kaini an puwedeng mangyari sa pakikipag-ulay nin saro sa Mga Saksi ni Jehova sa sarong kagharong. Ipamugtak ta na nagbisita giraray an Saksing si Cameron sa harong ni Jon.

AN PANGATURUGAN NI NABUCODONOSOR—HALIPOT NA REPASO

Cameron: Kumusta ka Jon?

Jon: Okey man. Dagos.

Cameron: Salamat. Aram mo, gusto ko talaga ining pag-uulay ta manungod sa Bibliya surusemana. * Kan huri kong pagdigdi, pinag-ulayan ta kun ta’no ta naniniwala an Mga Saksi ni Jehova na nagpuon nang mamahala an Kahadian nin Diyos kan 1914. * Naaraman ta su sarong mahalagang patunay kaiyan sa hula sa kapitulo 4 kan libro kan Bibliya na Daniel. Tanda mo pa su sinabi duman?

Jon: Manungod baga i’to sa pangaturugan ni Hading Nabucodonosor dapit sa sarong dakulaon na kahoy.

Cameron: Iyo, tama. Nangaturugan si Nabucodonosor nin sarong dakulaon na kahoy na luminangkaw sagkod sa langit. Dangan nadangog niya an pagbuot kan mensahero nin Diyos na putulon an kahoy, pero an pungo kaiyan iwawalat sa daga. Pakalihis nin “pitong panahon,” an kahoy matubo giraray. * Tapos napag-ulayan ta man kun ta‘no ta masasabing may duwang kautuban an hula. Nagigirumduman mo pa kun ano su inot na kautuban?

Jon: Bakong iyo idto su nautob ki Nabucodonosor? Nawara siya sa tultol na pag-iisip sa laog nin pitong taon.

Cameron: Iyo. Temporaryong nawara sa tultol na pag-iisip si Nabucodonosor, kaya naputol an saiyang pamamahala. Pero sa mas dakulang kautuban kan hula, an pamamahala nin Diyos sa daga mapuputol man sa laog nin pitong panahon. Arog kan nasabutan ta, nagpuon an pitong panahon kan laglagon an Jerusalem kan 607 B.C.E. Puon kaidto, dai na nin mga hadi sa daga na nagrerepresentar sa pamamahala nin Diyos na Jehova sa saiyang mga lingkod. Pero sa katapusan kan pitong panahon, may papatukawon an Diyos na bagong Tagapamahala kan saiyang banwaan—pero bako na sa daga kundi sa langit. Buot sabihon, an katapusan kan pitong panahon iyo an magigin kapinunan kan pamamahala kan Kahadian nin Diyos sa langit. Aram ta na kun kasuarin nagpuon an pitong panahon. Kaya kun maaaraman ta kun gurano iyan kalawig, maaaraman ta man kun kasuarin nagpuon na mamahala an Kahadian nin Diyos. Ano Jon, nasusundan mo?

Jon: Iyo, maray ta binalikan ta su napag-ulayan ta para magirumduman ko.

Cameron: Okey. Di aramon ta na ngunyan kun gurano kalawig an pitong panahon. Nagbasa man ako manungod sa temang ini para magirumduman ko an panginot na mga punto. Purbaran kong ipaliwanag saimo sagkod sa makakaya ko.

Jon: Sige.

 NATAPOS AN PITONG PANAHON—NAGPUON AN HURING MGA ALDAW

Cameron: Sa inot na kautuban kan hula may koneksiyon ki Nabucodonosor, malinaw na an pitong panahon katumbas nin literal na pitong taon. Pero sa mas dakulang kautuban may koneksiyon sa Kahadian nin Diyos, an pitong panahon siguradong mas halawig kisa sa literal na pitong taon.

Jon: Pano mo nasabi ‘yan?

Cameron: Kun babalikan ta, nagpuon an pitong panahon kan laglagon an Jerusalem kan 607 B.C.E. Kun mabilang kita nin pitong literal na taon puon sa taon na iyan, masagkod ‘yan sa taon 600 B.C.E. Pero dai man nin mahalagang pangyayari kan taon na iyan kun manungod sa pamamahala nin Diyos. Dangan mga siglo pa an naglihis, arog kan napag-ulayan ta, kan si Jesus yaon pa digdi sa daga ipinarisa niya na dai pa natatapos an pitong panahon.

Jon: A iyo. Nagigirumduman ko ‘yan.

Cameron: Kaya imbes na magin literal na mga taon, an pitong panahon siguradong nanunungod sa mas halawig na peryodo nin panahon.

Jon: Gurano kalawig?

Cameron: An libro kan Bibliya na Kapahayagan, na konektadong marhay sa libro nin Daniel, makakatabang sa sato na madeterminaran nin eksakto kun gurano kalawig an pitong panahon. May sinasabi diyan na an tulo may kabangang panahon katumbas nin 1,260 aldaw. * Kaya an pitong panahon—doble kan tulo may kabangang panahon—magigin 2,520 aldaw. Ano Jon nakukua mo?

Jon: Iyo, nakukua ko man. Pero dai ko mahiling an koneksiyon kaiyan sa pagpuon kan pamamahala kan Kahadian nin Diyos kan 1914.

Cameron: Sige hilingon ta. Kun beses sa hula sa Bibliya, an sarong aldaw katumbas nin sarong taon. * Kun sasabihon tang an sarong aldaw katumbas nin sarong taon, an pitong panahon magigin katumbas nin 2,520 taon. Kun mabilang nin 2,520 taon puon 607 B.C.E., masagkod iyan sa taon 1914. * Iyan an paliwanag kun ta’no ta nasabi tang 1914 natapos an pitong panahon asin nagpuon na mamahala si Jesus bilang Hadi sa Kahadian nin Diyos. Saka risang-risa na puon 1914, nangyari an dakulang pagbabago sa kinaban—an mga pangyayaring ihinula kan Bibliya manungod sa huring mga aldaw.

Jon: Anong mga pangyayari?

Cameron: Hilingon ta an sinabi ni Jesus digdi sa Mateo 24:7. Manungod sa panahon kun nuarin siya mapuon na mamamahala sa langit, sinabi niya: ‘An nasyon matindog tumang sa nasyon, asin kahadian tumang sa kahadian, asin magkakaigwa nin mga gutom asin mga linog sa manlain-lain na lugar.’ Mangnuhon na ihinula ni Jesus na magkakaigwa nin mga tiggutom asin linog sa daga pag magpuon na siyang mamahala. Asin talagang nangyayari iyan sa kinaban kan nakaaging siglo, bako?

Jon: Iyo ano?

Cameron: Ihinula man digdi ni Jesus na magkakaigwa nin mga giyera sa panahon kan saiyang presensiya bilang Hadi kan Kahadian nin Diyos. Asin an ihinula sa Kapahayagan bako sanang giyera sa sarong lugar, kundi mga giyera na makakaapekto sa bilog na kinaban sa panahon kan katapusan. * Nagirumduman mo kun kasuarin nangyari su inot na giyera mundiyal?

Jon: Kan 1914 baga idto, sa kaparehong taon kan pigsasabi mong pagpuon kan pamamahala ni Jesus! Dai ko daw ‘yan naisip.

Cameron: Kun pagkokonekonektaron ta an gabos na impormasyon na ini—su hula manungod sa  pitong panahon sagkod an iba pang mga hula sa Bibliya manungod sa panahon kan katapusan—magigin malinaw sa sato an mga bagay-bagay. Kumbinsido an Mga Saksi ni Jehova na 1914 nagpuon na mamahala si Jesus bilang Hadi kan Kahadian nin Diyos asin kan taon man na iyan nagpuon an huring mga aldaw. *

Jon: Garo kaipuhan ko pa talagang pag-adalan ining marhay ah.

Cameron: Okey lang ‘yan. Arog kan sinabi ko dati, dai ko man tulos ‘yan nasabutan kaidto. Pero maski papa’no, lugod nakatabang saimo an pinag-ulayan ta na mahiling na dawa dai espesipikong sinambit sa Bibliya an taon 1914, talagang nakabase sa Bibliya an paniniwala kan Mga Saksi ni Jehova manungod sa taon na iyan.

Jon: Iyo, kaya diyan talaga ako hanga saindo. Ano man na paniniwala nindo pirming nakabase sa Bibliya. Bako sanang sadiri nindong opinyon. Pero pig-iisip ko, ta’no daw ta komplikadong marhay ini? Taano ta dai na sana sinabi sa sato nin Diyos sa Bibliya na mapuon an pamamahala ni Jesus sa langit sa taon 1914?

Cameron: Magayon na hapot yan Jon. An totoo, dakul na bagay an dai espesipikong sinasabi sa Kasuratan. Kaya ta’no daw ta ipinasurat nin Diyos an Bibliya sa paagi na nangangaipo pa nin paghihinguwa para masabutan iyan kan mga tawo? Gusto mong pag-ulayan ta iyan sa sunod kong pagdalaw?

Jon: Sige.

May pig-iisip-isip ka daw na partikular na tema sa Bibliya? Igwa ka daw gustong maaraman dapit sa mga paniniwala o aktibidad kan Mga Saksi ni Jehova? Kun igwa, dai mag-alangan na maghapot sa siisay man na Saksi ni Jehova. Mauugma sindang simbagon ka.

^ par. 7 Paagi sa programa kan Mga Saksi ni Jehova na libreng pag-adal sa Bibliya, ipinapakipag-ulay ninda sa kagharong an manungod sa Bibliya, na sa parati tema por tema.

^ par. 7 Hilingon an artikulong “Pakikipag-ulay sa Sarong Kagharong—Kasuarin Nagpuon na Mamahala an Kahadian nin Diyos?—Kabtang 1” sa Nobyembre-Disyembre 2014 isyu kan magasin na ini.

^ par. 9 Hilingon an Daniel 4:23-25.

^ par. 24 Hilingon an Bilang 14:34; Ezequiel 4:6.

^ par. 24 Hilingon an tsart na “An Pangaturugan ni Nabucodonosor Dapit sa Sarong Kahoy.”

^ par. 30 Hilingon an kapitulo 9 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.