Sagkod na itinutugot kan kamugtakan, an mga mag-amigo pirming may komunikasyon, personal man iyan, sa telepono, e-mail, video o sa surat. Kaya para magin harani sa Diyos, kaipuhan tang regular na makipag-ulay sa saiya. Pero paano?

Puwede kitang makipag-ulay ki Jehova paagi sa pamibi. Pero, bako ining garo sana pakikipag-ulay sa kaedad ta. Pag namimibi kita, dapat tang tandaan na an kinakaulay ta iyo an satong Kaglalang, an Kahuruhalangkawi sa uniberso. Mapahiro ini sa sato na mamibi na may hararom na paggalang. Tanganing dangugon nin Diyos an satong mga pamibi, dapat ta man sunudon an nagkapirang kahagadan. Uni an tulo kaiyan.

Inot, ki Jehova sana kita dapat mamibi—bako ki Jesus, sa sarong “santo,” o sa sarong imahen. (Exodo 20:4, 5) Malinaw na sinasabi kan Bibliya: ‘Sa gabos na bagay [paagi] sa pamibi asin pagngayo-ngayo na may pasasalamat, ipahayag nindo sa Diyos an saindong mga hinahagad.’ (Filipos 4:6) Ikaduwa, dapat ipaabot an mga pamibi sa ngaran kan Aki nin Diyos na si Jesus. Ipinaliwanag mismo ni Jesus: ‘Dai nin siisay man na makakadulok sa Ama kun bakong huli sa sako.’ (Juan 14:6) Ikatulo, dapat kauyon kan kabutan nin Diyos an satong mga pamibi. Sinasabi kan Bibliya: ‘Kun kita maghagad nin ano man suno sa saiyang kabutan, kita dinadangog niya.’ *1 Juan 5:14.

Sagkod na itinutugot kan kamugtakan, an mga mag-amigo pirming may komunikasyon

Siyempre, dai mahaloy an pagigin mag-amigo kun saro sana an pirming nagtataram. Kun paanong nauugmang mag-ulay an mga mag-amigo, dapat ta man tugutan an Diyos na kaulayon kita asin magdangog sa saiya pag kinakaulay niya kita. Paano kita kinakaulay nin Diyos?

Sa ngunyan, “kinakaulay” kita nin Diyos na Jehova paagi sa saiyang nasusurat na Tataramon, an Bibliya. (2 Timoteo 3:16, 17) Taano ta nasabi ta iyan? Para iilustrar: Ipamugtak na nakaresibi ka nin surat hali sa sarong amigo. Pakabasa kaiyan, tibaad ugmahon kang mag-estorya sa iba, “May sinabi sako an amigo ko!” Pero dai mo man siya nakaulay, kundi nabasa mo iyan sa saiyang surat. Sa kaparehong paagi, pag nagbabasa ka nin Bibliya, nagtatao ka nin panahon para kaulayon ka ni Jehova. Kaya sinabi ni Gina na sinambit sa inot na artikulo, “Sa hiling ko, kun gusto kong ibilang ako ni Jehova na sarong amigo, kaipuhan kong siyasaton an ‘surat’ niya sa sato—an Bibliya.” Sinabi pa niya, “Lalo akong nagin harani sa Diyos dahil sa aroaldaw na pagbasa ko nin Bibliya.” Nagtatao ka daw nin panahon para kaulayon ka ni Jehova aroaldaw paagi sa aroaldaw na pagbasa kan saiyang Tataramon, an Bibliya? An paggibo kaiyan makakatabang sa saimo na mas maparani sa Diyos.

^ par. 5 Para sa dagdag na impormasyon kun paano magigin harani sa Diyos paagi sa pamibi, hilingon an kapitulo 17 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.