Kan si Jesus yaon digdi sa daga, dakul na bagay an itinukdo niya. Halimbawa, tinukduan niya an saiyang mga parasunod kun paano mamibi, mapapaugma an Diyos, asin magigin tunay na maugma. (Mateo 6:5-13; Marcos 12:17; Lucas 11:28) Pero an pinakagusto niyang ipakipag-ulay pirmi iyo an manungod sa Kahadian nin Diyos.​—Lucas 6:45.

Arog kan sinabi sa nainot na artikulo, panginot ki Jesus an ‘paghuhulit asin [pagpapahayag] kan marahay na bareta kan Kahadian.’ (Lucas 8:1) Naglakaw siya nin ginatos na kilometro sa bilog na Israel para itukdo an manungod sa Kahadian nin Diyos. An ginibo niya nakarekord sa apat na Ebanghelyo, kun sain labing 100 na beses na sinambit an Kahadian. An kadaklan kaiyan sinabi mismo ni Jesus. Pero siguradong dikit sana iyan kumpara sa gabos na sinabi niya manungod sa Kahadian nin Diyos!​—Juan 21:25.

Taano ta arog kaiyan kahalaga ki Jesus an Kahadian kan yaon siya digdi sa daga? Huling aram niyang pinili siya nin Diyos na magin Tagapamahala kaiyan. (Isaias 9:6; Lucas 22:28-30) Pero bako sa kapangyarihan o kabantugan nakapokus si Jesus. (Mateo 11:29; Marcos 10:17, 18) Padagos niyang sinusuportaran an Kahadian nin Diyos * bako para sa saiyang kapakinabangan kundi sa magigibo kaiyan sa mga namumutan niya—an saiyang Ama sa langit asin an saiyang maimbod na mga parasunod.

AN GIGIBUHON KAN KAHADIAN PARA SA AMA NI JESUS

Namumutan na marhay ni Jesus an saiyang Ama sa langit. (Talinhaga 8:30; Juan 14:31) Hinahangaan niya an kaakit-akit na mga kuwalidad kan saiyang Ama, arog kan pagkamuot, pagigin mahihirakon, asin hustisya. (Deuteronomio 32:4; Isaias 49:15; 1 Juan 4:8) Kaya siguradong habo niyang madangog an kaputikan na ipinapalakop manungod sa saiyang Ama—arog sa sinasabi na dai daang pagmakulog an Diyos sa pagsakit nin tawo asin na kagustuhan nin Diyos an pagsakit ta. Ini an sarong dahilan kun taano ta gustong-gustong ipahayag ni Jesus ‘an ebanghelyo nin Kahadian’—aram niyang pag-abot nin panahon, lilinigon kan Kahadian an reputasyon kan saiyang Ama. (Mateo 4:23; 6:9, 10) Paano ini mangyayari?

Paagi sa Kahadian, magibo si Jehova nin dakulaon na pagbabago para sa katawuhan. ‘Papahidon niya an gabos na luha’ sa mata kan maimbod na mga tawo. Hahalion Niya an mga dahilan kan pagluha na iyan, na sinisigurado na ‘an kagadanan mawawara na; dai na sagkod magkakaigwa nin pagmundo, ni pagtangis, ni kulog.’ (Kapahayagan 21:3, 4) Paagi sa Kahadian, hahalion nin Diyos an gabos na pagdusa nin tawo. *

Bakong makangangalas na gustong-gusto ni Jesus na sabihon sa mga tawo an manungod sa Kahadian!  Aram niya na paagi sa Kahadian mahahayag na talagang makapangyarihan asin mahihirakon an saiyang Ama. (Santiago 5:11) Aram niya man na matao iyan nin pakinabang sa iba pa niyang namumutan​—an maimbod na mga tawo.

AN GIGIBUHON KAN KAHADIAN PARA SA MAIMBOD NA MGA TAWO

Bago si Jesus magdigdi sa daga, haloy na niyang kaibanan sa langit an saiyang Ama. Ginamit kan Ama an Aki para lalangon an gabos na bagay—puon sa makangangalas na kalangitan na may dai mabilang na bituon asin galaksiya, sagkod sa satong magayon na planeta pati an mga bagay na nabubuhay diyan. (Colosas 1:15, 16) Pero sa gabos na iyan, ‘ikinakaugmang’ marhay ni Jesus an mga tawo.​—Talinhaga 8:31.

Hiling-hiling sa mga ginibo ni Jesus an pagkamuot niya sa katawuhan. Sa primero pa sana, lininaw niyang nagdigdi siya sa daga para ‘ihulit an marahay na bareta’ sa mga nangangaipo. (Lucas 4:18) Pero bako sanang sa taram an pagtabang ni Jesus. Pauro-utro niyang ipinahiling an pagkamuot niya sa katawuhan. Halimbawa, kan magkatiripon an mga tawo para magdangog sa saiya, siya ‘nahirak sa sainda asin nagpaumay kan mga naghihilang.’ (Mateo 14:14) Kan an sarong lalaking may grabeng hilang magpahiling nin pagtubod na mapapaumayan siya ni Jesus, napahiro si Jesus na paumayan ini nin huli sa pagkamuot. May pagmalasakit niyang sinabi sa lalaki: ‘Buot ko! Luminig ka.’ (Lucas 5:12, 13) Kan mahiling ni Jesus na nagmumundo an amiga niyang si Maria sa pagkagadan kan tugang kaining si Lazaro, si Jesus ‘nag-agrangay sa saiyang espiritu,’ napurisaw, asin ‘nagtangis.’ (Juan 11:32-36) Dangan, naggibo siya nin makangangalas na bagay—binuhay niya si Lazaro dawa apat na aldaw na ining gadan!​—Juan 11:38-44.

Siyempre, aram ni Jesus na temporaryo sana an kaginhawahan na itinao niya kaidto. Aram niyang magkakahilang giraray an gabos na pinaumayan niya asin magagadan giraray an gabos na binuhay niya. Pero aram man niyang permanenteng sosolusyunan kan Kahadian nin Diyos an arog kaiyan na mga problema. Kaya dai sana siya naggibo nin milagro; maigot man niyang ihinayag an ‘ebanghelyo kan Kahadian.’ (Mateo 9:35) An ginibo niyang mga milagro patanaw sana kan gigibuhon kan Kahadian nin Diyos sa bilog na daga sa dai na mahahaloy. Pag-isipan an mga panuga kan Bibliya na mangyayari sa panahon na iyan.

 •  Mayo na nin hilang.

  ‘Dangan an mga mata kan mga buta magkakaburuklat, asin an mga talinga kan mga bungog magkakaburukasan. Dangan an pilay malukso na garo usa, asin mag-aarawit an dila kan pula.’ Saka an mga residente diyan ‘dai na magsasabi: “Naghihilang ako.”’​—Isaias 33:24; 35:5, 6.

 • Mayo na nin kagadanan.

  ‘Masasadirihan kan mga matanos an daga asin mag-iirok sinda duman sagkod lamang.’​—Salmo 37:29, BPV. *

  ‘Hahalunon nin Kagurangnan Diyos an kagadanan sagkod pa man, asin papahidon niya an mga luha sa gabos na lalawgon.’​—Isaias 25:8, BPV.

 • Bubuhayon an mga nagadan.

  ‘An gabos na nasa lulubngan makakadangog kan saiyang tingog asin maruluwas.’​—Juan 5:28, 29.

  ‘Magkakaigwa nin pagkabuhay liwat’.​—Guibo 24:15.

 • An gabos magkakaigwa nin istaran asin trabaho.

  ‘Mapatindog sinda nin mga harong, asin mag-uuntok diyan; magibo sinda nin mga ubasan, asin kakakanon an mga bunga kaiyan. Dai sinda matugdok asin iba an mag-uuntok; dai sinda matanom, asin iba an makakan. An mga gibo nin saindang mga kamot [lubos na gagamiton] kan sakuyang mga pinili.’​—Isaias 65:21, 22.

 •  Mayo na nin giyera.

  ‘Pinapauntok niya an mga giyera sa bilog na kinaban.’​—Salmo 46:9BPV.

  ‘Dai mabingat nin minasbad an nasyon nin tumang sa nasyon saka dai na sinda mag-aadal nin pakilaban.’​—Isaias 2:4.

 • Mayo na nin magugutom.

  ‘An daga magtatao kan saiyang bunga; bebendisyunan kita nin Diyos, idtong satuyang Diyos.’​—Salmo 67:6.

  ‘An daga magkaigwa nin dakul na kakanon; an kabubuldan matatahuban nin mga tinanom.’​—Salmo 72:16BPV.

 • Mayo na nin dukha.

  “An mga daing sukat bakong danay na lilingawan.”​—Salmo 9:18, BPV.

  ‘Ililigtas niya an nagkakaipo na nagkukurahaw, asin an nagmumundo na dai nin siisay man na minasurog. Mahihirakan niya an dukha asin an nagkakaipo, asin ililigtas an mga kalag nin mga dukha.’​—Salmo 72:12, 13.

Pag iniisip-isip mo an mga panugang iyan kan Kahadian nin Diyos, nahihiling mo daw kun taano ta arog na sana kaiyan kahalaga ki Jesus an Kahadian? Kan yaon siya digdi sa daga, gustong-gusto niyang sabihon sa siisay man na gustong magdangog an manungod sa Kahadian nin Diyos, huling aram niyang an Kahadian an mahali sa gabos na problema nin tawo.

Gusto mo daw an mga panugang iyan kan Bibliya manungod sa Kahadian? Kun iyo, paano ka makakanuod nin urog pa manungod sa Kahadian na iyan? Asin ano an puwede mong gibuhon tanganing masigurado na makikinabang ka sa mga bendisyon kaiyan? Sisimbagon iyan sa huring artikulo kan seryeng ini.

^ par. 5 Sinasambit sa artikulong ini an namamatian ni Jesus sagkod ngunyan, huling buhay ngunyan si Jesus sa langit, asin puon pa kaidtong magbalik siya sa langit, daing duda na pirming mahalaga sa saiya an Kahadian.​—Lucas 24:51.

^ par. 8 Para sa impormasyon manungod sa kun taano ta tinutugutan nin Diyos na magdusa an mga tawo sa ngunyan, hilingon an kapitulo 11 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. Yaon man ini sa www.jw.org/bcl.

^ par. 17 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).