Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Simbag sa mga Hapot sa Bibliya

Simbag sa mga Hapot sa Bibliya

Taano ta dapat ipamibi na dumatong lugod an Kahadian nin Diyos?

Gusto mo daw makanuod nin urog pa manungod sa Kahadian nin Diyos asin kun ano an gigibuhon kaiyan?

An Kahadian nin Diyos sarong gobyerno sa langit. Sinabi ni Jesus sa mga parasunod niya na ipamibi na dumatong lugod iyan huling ibabalik kaiyan an katanusan asin katuninungan sa daga. Mayong gobyerno nin tawo an biyong makakahali sa kadahasan, inhustisya, o hilang. Pero magigibo iyan asin talagang gigibuhon iyan kan Kahadian nin Diyos. Pinili ni Jehova an saiyang Aki na si Jesus na magin Hadi kan Kahadian. Nagpili man Siya sa mga parasunod ni Jesus nin magigin kairiba ni Jesus na mamamahala sa Kahadian.​—Basahon an Lucas 11:2; 22:28-30.

Madali nang halion kan Kahadian nin Diyos an gabos na nagtutumang sa pamamahala nin Diyos. Kaya an pamibi na dumatong na iyan sarong kahagadan na lugod salidahan na kan gobyerno nin Diyos an gabos na gobyerno nin tawo.​—Basahon an Daniel 7:13, 14; Kapahayagan 11:15, 18.

Taano ta matatabangan kan Kahadian nin Diyos an mga tawo?

Huling si Jesus mahihirakon, siya an pinakamarahay na Hadi. Bilang Aki nin Diyos, may kapangyarihan man siyang tabangan an gabos na nakikimahirak para sa tabang nin Diyos.​—Basahon an Salmo 72:8, 12-14.

Makikinabang sa Kahadian nin Diyos an gabos na sinserong namimibi na dumatong na iyan asin namumuhay uyon sa kabutan nin Diyos. Dai mo nuarin man pagbabasulan an pag-adal sa kun ano an sinasabi kan Bibliya manungod sa Kahadian nin Diyos.​—Basahon an Lucas 18:16, 17; Juan 4:23.