Gabos daw na relihiyon hali sa tunay na Diyos?

Pag nagdadangog ka nin bareta, tibaad marisa mo na kun minsan piggagamit an relihiyon sa paggibo nin maraot. Bakong gabos na relihiyon hali sa tunay na Diyos. (Mateo 7:15) An totoo, dakul na tawo an nadadaya nin relihiyon.​—Basahon an 1 Juan 5:19.

Pero, dai binabaliwala nin Diyos an sinserong mga tawo na namumuot sa kun ano an marahay asin totoo. (Juan 4:23) Iniimbitaran nin Diyos an siring na mga tawo na aramon an katotoohan sa saiyang Tataramon, an Bibliya.​—Basahon an 1 Timoteo 2:3-5.

Paano mo mamimidbid an tunay na relihiyon?

Pinagsasararo kan Diyos na Jehova an mga tawo hali sa iba-ibang relihiyon paagi sa pagtutukdo sa sainda kan katotoohan asin pagtutukdo sa sainda na kamutan an lambang saro. (Miqueas 4:2, 3) Kaya, mamimidbid mo an tunay na relihiyon kun an mga miyembro kaiyan nagmamakulog sa lambang saro.​—Basahon an Juan 13:35.

Pinagsasararo ni Jehova an gabos na klase nin tawo paagi sa tunay na pagsamba.​—Salmo 133:1

Ibinabasar sa Bibliya kan tunay na mga parasamba an saindang pagtubod asin pamumuhay. (2 Timoteo 3:16) Tinatawan man ninda nin onra an pangaran kan Diyos. (Salmo 83:18) Ipinapalakop ninda sa publiko na an Kahadian nin Diyos an solamenteng paglaom kan katawuhan. (Daniel 2:44) Inaarog ninda si Jesus paagi sa pagpasirang kan saindang liwanag saka sa paggibo nin marahay sa iba. (Mateo 5:16) Kaya, mamimidbid an tunay na mga Kristiyano paagi sa pagdalaw ninda sa mga tawo para sabihon an maugmang bareta kan Kahadian nin Diyos.​—Basahon an Mateo 24:14; Guibo 5:42; 20:20.