SARONG kontrobersiyal na headline an nagluwas kaidto sa The Chosun Ilbo, sarong diyaryo sa Korea. Naghapot iyan: “‘Kahanga-hangang Shim Cheong,’ na Mayong Aram Dapit ki Jesus​—Yaon sa Impiyerno?”

Dakul an naintriga sa headline na iyan huling sa sarong istorya sa Korea, si Shim Cheong sarong namumutan na marhay na daraga na isinakripisyo an buhay tanganing tabangan an saiyang ama na buta. Haloy na siyang hinahangaan nin dakul. Sa katunayan, ibinibilang si Shim Cheong sa Korea na ehemplo nin sarong marahayon na aki.

Para sa dakul, bakong makatanusan asin nakakauyam pa ngani na an arog kaiyan karahay na tawo papadusahan sa impiyerno huli sana ta dai siya nabunyagan bilang Kristiyano. Saro pa, sinasabing nangyari an istorya bago pa nakaabot sa baryo ninda an mensahe manungod sa Cristo.

Kaiba sa artikulo an interbiyu sa sarong lider nin relihiyon. Hinapot siya kun baga napaduman sa impiyerno an mga nagadan na dai nagkaoportunidad na makanuod manungod ki Jesus. An simbag niya? “Dai ta aram. Iniisip mi na lang na may plano an Diyos [para sa mga tawong ini].”

KAHAGADAN PARA SA KALIGTASAN

An The New Catholic Encyclopedia nagsasabi: “Kaipuhan an pagpabunyag tanganing maligtas. Arog kan sinabi ni Cristo, kun an sarong tawo dai mamumundag giraray sa tubig asin Espiritu Santo, dai siya makakalaog sa Kahadian nin Diyos (Jn 3.5).” Huli kaini, may mga naniniwala na an mga nagadan na dai nabunyagan napapaduman sa nagkakalayong impiyerno o nagsasakit sa ibang paagi.

Pero para sa iba, bako nanggad makatotoohan an paniniwalang ini. Minilyon na tawo an nagadan na mayong kaaram-aram sa Bibliya. Tama sana daw na pasakitan sinda nin daing katapusan? Ano an sinasabi kan Bibliya manungod digdi?

AN PAGLAOM NA IPINANUGA KAN BIBLIYA

Malinaw na ipinapahiling sa Bibliya na dai binabaliwala nin Diyos an mga tawong daing aram sa saiyang mga kahagadan. Sinisigurado sa sato kan Gibo 17:30: “Pinasipara [nin Diyos] an mga panahon nin pagkaignorante.” (An Banal na Biblia) Kun siring, ano an paglaom na itinatao kan Bibliya sa mga nagadan pero dai nagkaoportunidad na makanuod manungod sa Diyos?

Ano an kahulugan kan panuga ni Jesus: “Ika makakaibahan ko sa Paraiso”?

Makukua ta an simbag sa sinabi ni Jesus sa saro sa mga kriminal na nagadan kataid niya. Sinabi kan lalaki ki Jesus: “Girumduma man ako kun ika yaon na sa saimong Kahadian.” Ano an simbag ni Jesus: “Totoong sinasabi ko sa saimo ngunyan, ika makakaibahan ko sa Paraiso.”​—Lucas 23:39-43, NW.

Nanunuga daw digdi si Jesus na masakat sa langit an lalaki? Dai. An lalaki dai man “namundag giraray” sa tubig asin espiritu, na kahagadan tanganing makalaog sa Kahadian kan langit. (Juan 3:3-6NW) Imbes, nanuga si Jesus na an kriminal mabubuhay giraray sa Paraiso. Huling Judio, posibleng pamilyar an lalaki sa Paraiso sa daga​—an hardin nin Eden—​na ilinadawan sa inot na libro sa Bibliya. (Genesis 2:8) An panuga ni Jesus nagtao sa lalaki nin siguradong paglaom na mabubuhay siya liwat pag nagin Paraiso na an bilog na daga.

Sa katunayan, nanunuga an Bibliya nin ‘pagkabuhay liwat kan mga matanos asin bakong matanos.’ (Guibo 24:15) An mga “bakong matanos” iyo idtong mga dai nakaabot sa matanos na pamantayan nin Diyos huling mayo sindang aram sa kabutan nin Diyos. Bubuhayon ni Jesus an “bakong matanos” na kriminal na nakaulay niya, saka an minilyon, o posibleng binilyon na iba pa na nagadan na dai nakaaram kan mga pamantayan nin Diyos. Dangan, sa Paraisong daga, tutukduan sinda manungod sa mga kahagadan nin Diyos, asin magkakaoportunidad sinda na patunayan na namumutan ninda an Diyos paagi sa pagsunod sa mga pagbuot niya.

 PAG BINUHAY NA AN MGA BAKONG MATANOS

Pag binuhay na liwat an mga bakong matanos, huhukuman daw sinda base sa mga ginibo ninda bago sinda magadan? Dai. Sinasabi sa Roma 6:7: “Idtong nagadan butas na sa kasalan.” Buot sabihon, an mga bakong matanos na nagadan na bayad na sa saindang mga kasalan. Kaya, huhukuman sinda base sa gigibuhon ninda pagkabuhay liwat sa sainda, bakong sa ginibo ninda huli sa kadaihan nin pakaaram bago sinda magadan. Paano sinda makikinabang digdi?

Pagkabuhay liwat, magkakaoportunidad an mga bakong matanos na manudan an mga ley nin Diyos, na ihahayag pag binuksan na an simbolikong mga rolyo. Dangan, huhukuman sinda ‘suno sa saindang mga gibo’—kun baga sinusunod ninda o dai an mga ley nin Diyos. (Kapahayagan 20:12, 13) Para sa kadaklan na bakong matanos, bako ini an ikaduwa kundi an inot asin tunay na pagkakataon ninda para magkamit nin buhay na daing katapusan digdi sa daga paagi sa pakanuod asin paggibo kan kabutan nin Diyos.

Nakatabang sa dakul na tawo an katukduan na ini sa Bibliya na maibalik an pagtubod ninda sa Diyos. Saro diyan si Yeong Sug na pinadakulang debotong Katoliko asin may mga kapamilyang padi. Pangarap niyang magin madre, kaya naglaog siya sa kumbento. Dai nahaloy, naghali siya ta nadisganar siya sa mga nahihiling niya duman. Saka dai niya maako an doktrina nin nagkakalayong impiyerno huling para sa saiya, bakong makatanusan asin bakong mamumuton na pasakitan an mga tawo sa nagkakalayong impiyerno.

Dangan, ipinahiling ki Yeong Sug nin sarong Saksi ni Jehova an mga tataramon na ini hali sa Bibliya: “An mga buhay nakakaaram na sinda magagadan, alagad an mga gadan mayo ni anong pakaaram; dai na sinda nin tandan.” (Qohelet [Parahulit] 9:5, An Banal na Biblia) Tinabangan siya kan Saksi na masabutan na dai man pinapadusahan sa impiyerno an mga apuon niya. Imbes, sinda garo sana nagtuturog asin naghahalat nin pagkabuhay liwat.

Huling aram niya na dakul pang tawo an dai nakakaaram kan katotoohan sa Bibliya, isinapuso ni Yeong Sug an sinabi ni Jesus sa Mateo 24:14: ‘Ining ebanghelyo nin Kahadian ihuhulit sa bilog na kinaban sa pagpatotoo sa gabos na nasyon; asin dangan madatong an katapusan.’ Ngunyan, ihinuhulit na man niya an maugmang bareta asin isinasabi sa iba an magayon na paglaom niya na hali sa Bibliya.

‘AN DIYOS DAI NAGPAPALAIN’

Sinasabi sa sato kan Bibliya na ‘an Diyos dai nagpapalain nin mga tawo. Alagad sa arin man na nasyon, an natatakot saiya asin naggigibo nin katanusan iyo an inaako niya.’ (Guibo 10:34, 35) Ini an perpektong hustisya na maaasahan ta gabos sa Diyos na ‘namumuot sa katanusan asin sa hustisya.’​—Salmo 33:5, An Marahay na Bareta Biblia.