“Dai ko intensiyon na maghiling nin pornograpiya. Pero kan mag-Internet ako, may biglang nagluwas. Dai ko aram kun ta’no pero basta ko na sana binuksan.”​—CODY. *

“May magayon akong katrabaho na nang-aakit sako. Sarong aldaw, inagda niya akong ‘mag-hotel’ daa kami. Aram ko kun ano an gusto niya.”—DYLAN.

“MALALABANAN ko gabos bako lang an sugot.” Ipinapahiling kan karaw na ini kun ano an paghiling kan iba sa sugot​—gusto talaga ninda iyan. Pero para man sa iba, garo iyan pursigidong kalaban na gustong-gusto nindang madaog. Ano sa paghuna mo? Kun igwa nin sugot, mapadara ka daw o lalabanan mo iyan?

Iyo, bakong gabos na sugot minaresulta sa dakulang mga problema. Halimbawa pag nagdi-diyeta ka, dai ka man mapapahamak kun magkakan ka nin sarong slice nin cake. Pero kun sa ibang sugot ka mapadara​—lalo na idtong minaresulta sa seksuwal na imoralidad—​maraot an kaaabtan kaiyan. Nagpapatanid an Bibliya: “An nakikidorog sa bakong agom mayo nin marahay na kaisipan; rinaraot man sana niya an saiyang sadiri.”​—Talinhaga 6:32, 33BPV. *

Ano an dapat mong gibuhon kun bigla kang mapaatubang sa sugot na gumibo nin imoral? An Bibliya nagsisimbag: ‘Iyo ini an buot nin Diyos, na kamo magin banal, maglikay sa pagsambay, na an lambang saro sa saindo makanuod na magpugol sa saiya man sana kan saiyang sadiring hawak sa kabanalan asin kagalangan.’ (1 Tesalonica 4:3, 4) Paano ka magkakakusog-buot na magibo iyan? May tulong paagi na makakatabang.

Inot: Ingatan an Saimong Mata

An paghiling sa malalaswang ritrato magpapalaad sana kan salang mga pagmawot. Talagang may koneksiyon an paghiling asin pagmawot, kaya nagpatanid si Jesus: ‘An maghiling sa sarong babayi na may pagmawot na durugan siya, nagkakasala na nin pagsambay.’ Gamit an sarong malinaw asin mapuwersang paglaladawan, sinabi niya: ‘Kaya kun an tuo mong mata an nagigin dahilan kan pagkakasala  mo, hulwata iyan asin tapukan!’ (Mateo 5:28, 29BPV) Ano an punto? Tanganing malabanan an sugot, dapat na magin determinado kita na dai magparahiling sa malalaswang ritrato.

Pag nakahiling ka nin malaswa, irayo tulos an mata

Sa pag-ilustrar: Imahinaron na napahiling ka sa nakakasulang silyab hali sa pigwewelding. Matutok ka pa daw diyan? Siyempre dai! Matalikod ka o kaya tatahuban mo an saimong mata. Arog man kaiyan pag nakahiling ka nin malaswa—sa babasahon, sa pasali, sa Internet, o kaya aktuwal—irayo tulos an mata. Ingatan na dai maatian an saimong isip. Si Juan, na dating adik sa pornograpiya, nagsabi: “Pag nakakahiling ako nin nakakaakit na babayi, may tendensiya akong mapasalingoy nin saro o duwa pang beses. Kaya pinipirit kong irayo an sakong mata, saka sinasabi ko sa sadiri: ‘Mamibi ka ki Jehova! Kaipuhan mo na talagang mamibi ngunyan!’ Pakapamibi, nawawara tulos an tendensiyang iyan.”—Mateo 6:9, 13; 1 Corinto 10:13.

Isipon man an maimbod na si Job na nagsabi: ‘Nakipagtipan ako sa sakuyang mga mata. Tadaw ta maisip ako dapit sa daraga?’ (Job 31:1) Taano ta dai arugon an siring na determinasyon?

Purbaran ini: Kun makahiling ka nin malaswa, irayo tulos diyan an mata. Arugon an kagsurat sa Bibliya na namibi: “Iharayo mo ako sa paghiling sa mga mayo nin halaga.”​—Salmo 119:37BPV.

Panduwa: Ingatan an Saimong Isip

Huling gabos kita bakong perpekto, kun minsan tibaad nasasakitan kitang labanan an salang mga pagmawot. Sinasabi kan Bibliya: ‘An lambang saro nasusugutan, kun siya nabubutong kan saiyang sadiring hurot. Dangan an hurot kun nangidam na, nangangaki nin kasalan.’ (Santiago 1:14, 15) Paano mo malilikayan na maguot sa sitwasyon na iyan?

Pag an naglalaog sa isip mo sala, pumundo asin mamibi

Kun nakakamati ka nin salang pagmawot, girumdumon na may magigibo ka. Labanan an mga pagmawot na iyan. Halion iyan sa isip. Punduhon an pagparapantasiya sa imoral na mga bagay. Si Troy, na naadik sa pornograpiya sa Internet, nagsabi: “Pigmaigutan kong mahali an salang kaisipan  paagi sa pag-isip sa mga bagay na positibo. Bako iyan madali. Dakul na beses na nagbabalik ako sa dati. Pero nag-abot an panahon, nakontrol ko man giraray an sakong mga iniisip.” Nagigirumduman ni Elsa, na nakipaglaban sa imoral na sugot kan tin-edyer siya, “Sa pagigin pirming sibot asin pamimibi ki Jehova, nakontrol ko an salang pag-iisip.”

Purbaran ini: Kun nagpaparalaog sa isip an imoral na mga bagay, pumundo asin mamibi tulos. Kun papanuon mo an saimong isip nin mga bagay ‘na totoo, iginagalang, matanos, mabini, makawiwili, marahay an dangog, marahay, asin kaumaw-umaw,’ malalabanan mo an salang kaisipan.​—Filipos 4:8.

Pantulo: Ingatan an Saimong Lakad

Kun an pagmawot nasabayan nin sugot asin oportunidad, siguradong problema an kasunod. (Talinhaga 7:6-23) Paano mo malilikayan na mabiktima?

“Nag-i-Internet sana ako pag may kaiba ako sa harong”

Sinasabi kan Bibliya na an saro na madunong ‘nakakahiling kan karatan asin minalikay, tara an mga kablas an pag-iisip minaaragi asin ta sinda minaako nin [maraot na resulta].’ (Talinhaga 22:3) Kaya ingatan an saimong lakad. Isipon an mga sitwasyon na puwedeng punan nin mga problema, asin likayan iyan. (Talinhaga 7:25) Si Felipe, na nahali an pagkaadik sa pornograpiya, nagsabi: “Ilinaag ko an kompyuter mi sa nahihiling kan gabos tapos nag-install ako nin Internet filter software. Saka nag-i-Internet sana ako pag may kaiba ako sa harong.” Si Troy man, na nasambit sa inutan, nagsabi: “Dai ako naghihiling nin malalaswang pelikula o nakikiiba sa mga bastos magtaram. Habo kong isapeligro an sadiri ko.”

Purbaran ini: Aramon kun ano talaga an kaluyahan mo, tapos paghandaan kun paano malilikayan an mga sitwasyon na puwedeng magin sugot sa saimo.​—Mateo 6:13.

DAI SUMUKO!

Paano kun ginibo mo na an pinakamakakaya mo pero nadadara ka pa man giraray kan sugot? Dai mawaran nin paglaom, magpadagos sana. An Bibliya nagsasabi: ‘Pitong beses na napupukan an banal, asin liwat na minatindog.’ (Talinhaga 24:16) Iyo, an satong mamumuton na Ama sa langit dinadagka kitang ‘magtindog.’ Mapatabang ka daw sa saiya? Kun iyo, dai nuarin man magsawa na mamibi. Pakusugon an saimong pagtubod paagi sa pag-adal kan saiyang Tataramon. Parigunon an saimong determinasyon paagi sa pag-atender sa Kristiyanong mga pagtiripon. Magkua nin kusog sa panugang ini nin Diyos: “Papakosogon taka asin tatabangan.”​—Isaias 41:10BPV.

Si Cody, na nasambit sa kapinunan, nagsabi: “Grabe an ginibo ko tangani sanang mahali an pagkaadik ko sa pornograpiya. Dakul na beses akong nadaog kaiyan, pero sa tabang nin Diyos, napundo ko man giraray iyan.” Si Dylan, na nasambit man sa inutan, nagsabi: “Dikit na akong matentaran na makipag-sex sa katrabaho ko. Pero nanindugan ako; sinabi ko saiya na ‘Habo ko!’ Magayunon sa pagmati na malinig an konsensiya ko. An mas mahalaga, aram kong napaugma ko si Jehova.”

Kun maninindugan ka asin lalabanan an sugot, siguradong mauugma man sa saimo an Diyos!​—Talinhaga 27:11.

^ par. 2 Sinalidahan an mga pangaran sa artikulong ini.

^ par. 5 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).