SI EMPERADOR QIN SHI HUANG

AN EKSPLORADOR NA SI PONCE DE LEÓN

Nakakatakot na kaiwal an kagadanan. Piglalabanan ta iyan sagkod sa makakaya ta. Tibaad dai niyato maako pag nagadan an saro tang namumutan. O, dahil hoben pa kita saka makusog, tibaad isipon ta na dai kita nuarin man madadaog kan kaiwal na ini—sarong imahinasyon na pinapatubod ta sa satong sadiri.

An mga Faraon kaidto interesadong marhay sa imortalidad. Ginamit ninda an haros bilog nindang buhay—pati na an buhay kan rinibong trabahador—sa paghihinguwang daugon an kagadanan. An mga piramid na ginibo ninda patunay kan paghihinguwang iyan, na dai man sanang saysay.

Pangarap man kan mga emperador kan Tsina na magin imortal, pero sa ibang paagi—sa likido na pampalawig daa nin buhay. Ipinagbuot ni Emperador Qin Shi Huang sa saiyang mga alchemist na maghanap nin inumon na may mahika na makakapugol sa kagadanan. Pero dakul sa mga pigharalo-halo ninda igwa nin nakakahilong asoge. Saro diyan an posibleng nakagadan sa saiya.

Kan ika-16 na siglo C.E., an eksplorador na Español na si Juan Ponce de Leon sinasabing naglayag sa Caribbean tanganing hanapon an burabod nin pagkahoben. Sa saiyang paghanap, nadiskubre niya an Florida, E.U.A., pero nagadan siya pakalihis nin pirang taon pagkatapos makalaban an mga Katutubong Amerikano. Asin mayo lamang nin nahanap na burabod nin pagkahoben.

An mga Faraon, emperador, asin eksplorador gabos naghinguwa na labanan an kagadanan. Asin siisay sa sato an mahabo sa gusto nindang mangyari, dawa pa dai ta gusto an pamamaagi ninda? An totoo, gabos kita gustong padagos na mabuhay.

MADADAOG DAW AN KAGADANAN?

Taano ta nakikipaglaban kita sa kagadanan? Ipinapaliwanag iyan kan Bibliya. Mapadapit sa satong Kaglalang, an Diyos na Jehova, * sinasabi kaiyan: ‘An gabos ginibo niyang magayon sa kanya-kanyang panahon. Ibinugtak niya man sa saindang puso an sagkod pa man.’ (Qohelet [Parahulit] 3:11, An Banal na Biblia [Paulines]) Gusto tang maapresyar an gayon  kan daga bako sanang sa laog nin mga 80 taon, kundi sagkod sa panahon na daing katapusan. (Salmo 90:10) Iyan an mawot kan satong puso.

Taano ta ibinugtak nin Diyos sa satong puso an “sagkod pa man,” o panahon na daing katapusan? Para sana daw padisganaron kita? Dai nanggad. Sa katunayan, nangangako sato an Diyos na maabot an panahon na madadaog an kagadanan. Pauruutrong sinasabi sa Bibliya an manungod sa paghali sa kagadanan asin sa pangako nin Diyos na buhay na daing katapusan.—Hilingon an kahon na “Kapangganahan Laban sa Kagadanan.”

Malinaw na sinabi mismo ni Jesu-Cristo: ‘Ini iyo an buhay na dai nin katapusan, na sinda makamidbid saimo, na ika sana an tunay na Diyos, asin ki Jesu-Cristo na saimong sinugo.’ (Juan 17:3) Kaya puwede kitang manggana laban sa kagadanan. Pero, sinisigurado ni Jesus na an makakagibo sana kaiyan para sa sato iyo an Diyos.

^ par. 9 Jehova an pangaran nin Diyos arog kan mahihiling sa Bibliya.