An Betania sarong sadit na banwa mga tulong kilometro an rayo sa Jerusalem. (Juan 11:18) May trahedyang nangyari duman mga pirang semana bago magadan si Jesus. Si Lazaro, saro sa pinakadayupot na amigo ni Jesus, biglang nagkahilang asin nagadan.

Kan mabaretaan ini ni Jesus, sinabi niya sa saiyang mga disipulo na si Lazaro turog asin pupukawon niya. (Juan 11:11) Pero dai ninda nasabutan an buot niyang sabihon, kaya malinaw niyang sinabi sa sainda: “Si Lazaro gadan.”—Juan 11:14.

Apat na aldaw pagkatapos kan lubong, nag-abot si Jesus sa Betania asin rinanga si Marta, an tugang kan nagadan. “Kun uya ka digdi, dai kutana nagadan an sakong tugang,” an sabi ni Marta. (Juan 11:17, 21) “Ako iyo an pagkabuhay liwat, asin an buhay,” an simbag ni Jesus. “An minatubod sa sako, minsan magadan, mabubuhay.”—Juan 11:25.

‘Lazaro, lumuwas ka!’

Para ipahiling na totoo an sinabi niya, ruminani si Jesus sa lulubngan dangan kuminurahaw: ‘Lazaro, lumuwas ka!’ (Juan 11:43) Ngalason an mga nagmamasid kan magluwas an gadan.

Bago kaiyan, may duwa nang nasambit na binuhay liwat si Jesus. An saro diyan iyo an pagbuhay niya sa aking daragita ni Jairo. Bago niya ini buhayon, sinabi man ni Jesus na an daragita turog.—Lucas 8:52.

Kan magadan si Lazaro saka an aking babayi ni Jairo, maririsa nindo na ikinumparar ni Jesus an kagadanan sa pagturog. Angay an pagkumparar na iyan. Taano? Pag an saro turog, dai siyang pagmangno asin angay sanang isipon na dai siya nakakamati nin kulog asin sakit. (Parahulit 9:5; hilingon an kahon na  “An Kagadanan Garo Nanok na Pagturog.”) Malinaw na nasasabutan kan inot na mga disipulo ni Jesus kun ano talaga an kamugtakan kan mga gadan. “Para sa mga parasunod ni Jesus, an kagadanan garo pagturog, asin an lulubngan sarong lugar na pahingaluan . . . para sa mga nagadan na may pagtubod,” * an sabi kan Encyclopedia of Religion and Ethics.

 Nakakarangang maaraman na an mga gadan nagtuturog sa lulubngan asin dai nagsasakit. Kaya aram na niyato kun ano an mangyayari pag nagadan kita asin dai na kaipuhan na matakot pa.

“KUN MAGADAN AN SARONG TAWO, MABUBUHAY PA DAW SIYA GIRARAY?”

Masiram magturog sa banggi, pero siisay an gustong magparaturog na sana na dai na mamata? Ano an kasiguraduhan na bubuhayon an mga gadan na nagtuturog sa lulubngan, arog kan nangyari ki Lazaro saka sa aki ni Jairo?

Iyan mismo an ihinapot kan patriyarkang si Job kan pagmati niya magagadan na siya. “Kun magadan an sarong tawo, mabubuhay pa daw siya giraray?” an hapot niya.—Job 14:14, An Marahay na Bareta Biblia.

Kan kaulay ni Job an Diyos na Makakamhan sa Gabos, siya mismo an nagsimbag kan hapot niya: ‘Maapod ka asin ako masimbag sa saimo. Magmamawot ka kan gibo nin saimong kamot.’ (Job 14:15) Sigurado si Job na gustong-gusto ni Jehova na umabot na an aldaw na bubuhayon Niya liwat an Saiyang maimbod na lingkod. Imahinasyon sana daw iyan ni Job? Dai nanggad.

An mga pagbuhay liwat na ginibo ni Jesus malinaw na ebidensiya na tinawan siya nin Diyos nin kapangyarihan na daugon an kagadanan. Sa katunayan, sinasabi kan Bibliya na yaon na ki Jesus an ‘mga liyabe nin kagadanan.’ (Kapahayagan 1:18) Kaya bubuksan ni Jesus an mga pinto kan lulubngan, kun paanong ipinagbuot niya na ipaligid su gapo na nakasara sa lulubngan ni Lazaro.

Pauruutrong sinasambit kan Bibliya an pangakong ini na pagkabuhay liwat. Sinigurado kan sarong anghel ki propeta Daniel: ‘Magpapahingalo ka, asin matindog ka sa saimong kapaladan sa katapusan kan mga aldaw.’ (Daniel 12:13) Sinabi ni Jesus sa mga Saduceo, an Judiong mga lider na dai nagtutubod sa pagkabuhay liwat: ‘Kamo nasasala sa dai nindo pakasabot kan mga Kasuratan ni kan kapangyarihan nin Diyos.’ (Mateo 22:23, 29) Si apostol Pablo nagsabi: ‘[Ako] may paglaom sa Diyos, na magkakaigwa nin pagkabuhay liwat an mga matanos asin bakong matanos.’—Guibo 24:15.

NUARIN MABUBUHAY AN MGA GADAN?

Nuarin mangyayari an pagbuhay liwat sa mga matanos asin bakong matanos? Sinabi kan anghel sa matanos na si Daniel na siya mabubuhay sa ‘katapusan kan mga aldaw.’ Nagtutubod man si Marta na an tugang niyang si Lazaro ‘mabubuhay liwat sa huring aldaw.’—Juan 11:24.

Ikinokonektar kan Bibliya an ‘huring aldaw’ na ini sa pamamahala ni Cristo sa Kahadian. Si Pablo nagsurat: ‘Huli ta kaipuhan na siya [si Cristo] maghadi, sagkod na ikabugtak niya [nin Diyos] an gabos na kaiwal sa irarom kan saiyang mga bitis. An huring kaiwal na paparaon iyo an kagadanan.’ (1 Corinto 15:25, 26) Mapuwersa ining dahilan kun taano ta kaipuhan tang ipamibi na umabot an Kahadian nin Diyos asin na mangyari an kabutan niya digdi sa daga. *

Arog kan aram na marhay ni Job, kabutan nin Diyos na buhayon an mga gadan. Pag nag-abot na an aldaw na iyan, talagang mawawara na an kagadanan. Asin dai na nuarin man mahapot an siisay man, ‘Kagadanan daw an katapusan kan gabos?’

^ par. 8 An tataramon na “sementeryo” hali sa Griegong tataramon na an buot sabihon “lugar na turugan.”

^ par. 18 Para makanuod pa manungod sa Kahadian nin Diyos, hilingon an kapitulo 8 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. Yaon man ini sa www.jw.org/bcl.